Komisijos ir darbo grupės

 

Progimnazijoje veikiančios nuolatinės komisijos ir darbo grupės

 

1. Vaiko gerovės komisija:

Komisijos pirmininkė – Audronė Pivorienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

Komisijos nariai:

 1. Asta Čiunkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
 2. Sandra Kavolienė, socialinė pedagogė;
 3. Renata Lomsargienė - sekretorė;
 4. Laima Sirutytė, logopedė-spec. pedagogė;
 5. Vida Veronika Garnionienė, spec. pedagogė;
 6. Rasa Tirūnienė, pradinių klasių mokytoja;
 7. Jūratė Kačinskienė, biologijos mokytoja;

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Mokyklos vaiko gerovės komisiją sudaro mokyklos administracijos atstovai, specialistai, mokytojų, klasių auklėtojų atstovai ir pagal poreikį kviečiami Vaiko teisių apsaugos skyriaus bei Klaipėdos 2-ojo policijos komisariato nepilnamečių reikalų specialistai.

Komisija atlieka šias funkcijas:

 • vertina progimnazijos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
 • rūpinasi saugios ugdymo(si) aplinkos progimnazijoje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu;
 • nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, baimių eiti į mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į progimnaziją ir sėkmingai mokytis;
 • analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, teikia rekomendacijas mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;
 • analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą;
 • analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo;
 • teikia siūlymų progimnazijos direktoriui dėl socialinės paramos mokiniams teikimo, mokinių sveikatos priežiūros organizavimo;
 • atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą;
 • teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą progimnazijoje;
 • siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
 • siūlo progimnazijoje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas;
 • konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;
 • įvykus krizei progimnazijoje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą progimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę bendruomenės dalį,  organizuoja krizės valdymo  priemones;
 • bendradarbiauja su progimnazijos savivaldos (mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais;
 • inicijuoja progimnazijoje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje.

Vaiko gerovės komisija turi teisę:

 • gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą komisijos sprendimams priimti;
 • į posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus (vaiko teisių apsaugos, socialinę pagalbą teikiančių tarnybų, teritorinės policijos, sveikatos priežiūros įstaigų atstovus, atskirų dalykų mokytojus, klasių vadovus, vaikus, jų tėvus ir kt.).

2. Progimnazijos vardu gautos paramos skirstymo komisija:

Komisijos pirmininkė – Loreta Pocienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

Komisijos nariai:

 1. Audronė Pivorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 2. Renata Lomsargienė,  raštinės vedėja;
 3. Alvyda Usalienė, matematikos mokytoja metodininkė;
 4. Gitana Ruškienė,  informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

Progimnazijos vardu gautos paramos skirstymo komisijos paskirtis – priimti rekomendacinį sprendimą dėl paramos skirstymo mokyklos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti. Gauta parama prioriteto tvarka skiriama tokiems uždaviniams įgyvendinti:

 • mokinių saugumo užtikrinimui;
 • ugdymo kokybės gerinimui;

3. Progimnazijos interneto svetainės tvarkymo darbo grupė:

Pirmininkė – Janina Grigienė,  progimnazijos direktorė;

Nariai:

 1. Audronė Pivorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 2. Asta Čiunkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 3. Gitana Ruškienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
 4. Eugenija Driezienė, lietuvių k. ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;
 5. Virgina Kerdokienė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė;
 6. Vaida Žvinklienė, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė;
 7. Lijana Kulvietytė, menų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė;
 8. Ligija Ubartaitė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė.

Darbo grupė vykdo šias funkcijas:

 • reguliariai skelbia progimnazijos interneto svetainėje  su progimnazijos veikla susijusią aktualią informaciją;
 • užtikrina abipusį ryšį tarp interneto vartotojo ir progimnazijos;
 • reguliariai vykdo progimnazijos interneto puslapio stebėseną.
 • užtikrina reguliarų svetainėje pateikiamos informacijos atnaujinimą.

4. Progimnazijos vertinimo ir įsivertinimo darbo grupė:

Darbo grupės vadovas – Audronė Pivorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Darbo grupės nariai:

 1. Gitana Ruškienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
 2. Ligita Kazakauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
 3. Rasa Tirūnienė, pradinių klasių vyr. mokytoja;
 4. Danutė Trakumienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
 5. Zita Juškaitė, anglų k. vyr. mokytoja;
 6. Alvyda Usalienė, matematikos mokytoja metodininkė;

Progimnazijos vertinimo ir įsivertinimo darbo grupės paskirtis – atlikti progimnazijos veiklos kokybės vertinimą, kurio tikslas yra kurti mokyklą kaip nuolat savo veiklos kokybę įsivertinančią ir tobulėjančią organizaciją. Mokyklos veiklos kokybės  vertinimo uždaviniai yra:

 • rinkti patikimus duomenis apie mokyklos veiklą;
 • išsiaiškinti mokyklos veiklos privalumus ir trūkumus;
 • susitarti dėl mokyklos veiklos  tobulinimo prioritetų;
 • aptarti gerosios praktikos pavyzdžius ir juos skleisti.

Atliekant mokyklos veiklos kokybės vertinimą laikomasi objektyvumo, kolegialumo, konfidencialumo principų.


5. Viešųjų pirkimų komisija:

Ūkio reikmenims:

Komisijos pirmininkė – Loreta Pocienė, direktorės pavaduotoja ūkiui.

Komisijos nariai:

 1. Alvyda Usalienė, progimnazijos tarybos narė;
 2. Janina Grigienė, mokyklos direktorė – administracijos atstovė;
 3. Audronė Pivorienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
 4. Renata Lomsargienė, raštinės vedėja.

Vadovėliams ir grožinei literatūrai:

Komisijos pirmininkė – Aldona Tilvikienė, bibliotekos vedėja.

Komisijos nariai:

 1. Alvyda Usalienė, progimnazijos tarybos narė;
 2. Janina Grigienė, mokyklos direktorė – administracijos atstovė;
 3. Renata Lomsargienė, raštinės vedėja.

Maisto produktų pirkimui:

Komisijos pirmininkė – Dalė Vilkienė, valgyklos vedėja.

Komisijos nariai:

 1. Alvyda Usalienė, progimnazijos  tarybos narė;
 2. Janina Grigienė, mokyklos direktorė – administracijos atstovė;
 3. Loreta Pocienė, direktorės pavaduotoja ūkiui;
 4. Renata Lomsargienė, raštinės vedėja.

Viešųjų pirkimų komisijos funkcijos:

 • parenka pirkimo būdą;
 • parengia pirkimo dokumentus;
 • atliekant pirkimą neskelbiamų derybų arba neskelbiamų supaprastintų derybų būdu išrenka tiekėjus ir pakviečia juos dalyvauti pirkime;
 • nustato galutinius paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminus;
 • teikia tiekėjams pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus;
 • rengia susitikimus su tiekėjais;
 • perduoda pranešimus tiekėjams;
 • tikrina tiekėjų kvalifikacinius duomenis, priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalifikacinių duomenų ir praneša apie jį tiekėjui;
 • atlieka vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą;
 • nagrinėja, vertina, palygina pateiktus pasiūlymus;

5. Mokytojų atestacijos komisija:

Komisijos pirmininkė – Janina Grigienė, mokyklos direktorė;

Komisijos nariai:

 1. Rūta Rimkuvienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo  skyriaus vyriausioji   specialistė, steigėjo deleguota atstovė,
 2. Ingrida  Norkienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos deleguota  atstovė,
 3. Eugenija Driezienė,  lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Mokytojų  tarybos deleguota atstovė,
 4. Sonata Martinkienė, mokinio mama, Mokyklos tarybos deleguota atstovė.

Mokytojų atestacijos komisijos funkcijos:

 • teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos  programą, komisijos posėdžių datas bei atestacijos komisijos nutarimus;
 • atsižvelgdama į per metus pateiktus mokytojų prašymus, kasmet rengia ir suderinusi su institucijos vadovu, Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikia steigėjui/valdymo organui, tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programą;
 • tvirtina atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams;
 • tvirtina atestacijos komisijos darbo reglamentą;
 • svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir gali priimti sprendimus;
 • svarsto klausimus dėl mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai;
 • gali atidėti (pratęsti) atestacijos (pagal mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą) ar mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo terminą, gavusi motyvuotą mokytojo prašymą (dėl ligos, stažuotės ar kitų objektyvių priežasčių);
 • svarsto mokytojų prašymus dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo (pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 81punktą).

Mokytojų atestacijos komisijos posėdžių grafikas 2019 m.

1. Birželio 12 d.

2. Spalio 15 d.

3. Gruodžio 18 d.

Hits: 6933

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.