Savivalda

Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Tėvų taryba, Metodinė taryba.

Mokyklos taryba

Mokyklos taryba yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, renkama trejiems metams. Taryba telkia mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus ar kitus teisėtus mokinio atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems mokyklos interesams.

Tarybą sudaro 9 nariai: tris tėvus (kitus teisėtus mokinio atstovus) deleguoja tėvų taryba, tris mokytojus – mokytojų taryba, tris 6–8 klasių mokinius – mokinių taryba.

Mokyklos taryba:

 • teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria mokyklos strateginiam, metin bnvės veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus;
 • teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos struktūros tobulinimo;
 • išklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
 • teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, mokyklos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo;
 • svarsto mokyklos pedagogų, tėvų, mokinių savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui;
 • deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus, atestuojant mokyklos direktorių, jo pavaduotojus;
 • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.

Mokyklos tarybos sudėtis 

1. Lijana Simutienė - mokyklos tarybos pirmininkė, istorijos mokytoja
2. Rasa Rapolavičienė - mokyklos tarybos narė, sekretorė, geografijos mokytoja
3. Irena Micevičienė - mokyklos tarybos narė, pradinių klasių mokytoja
4. Austėja Kavoliūtė - mokyklos tarybos narė, 8c klasės mokinė
5. Dominika Žilevičiūtė - mokyklos tarybos narė, 8c klasės mokinė
6. Ugnė Zubrickaitė - mokyklos tarybos narė, 8b klasės mokinė
7. Daiva Budvytienė - mokyklos tarybos narė, mokinio mama
8. Natalija Galyginienė - mokyklos tarybos narė, mokinio mama
9. Sonata Martinkienė - mokyklos tarybos narė, mokinio mama

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius.

Mokytojų taryba:

 • svarsto bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 • teikia siūlymus dėl mokyklos metinio veiklos, ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;
 • analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus;
 • deleguoja atstovus į Tarybą, mokytojų atestacijos komisiją;
 • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.

Mokytojų tarybos pirmininkė mokyklos direktorė Janina Grigienė


Mokinių taryba

Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Mokinių tarybą sudaro 5–8 klasių seniūnai.

Mokinių taryba:

 • padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
 • peikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
 • organizuoja savanorių judėjimą;
 • atstovauja mokinių interesams taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises mokykloje;
 • rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;
 • dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • svarsto mokyklos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.

Mokinių tarybos sudėtis 

Kamilė Kažytė 8c klasė - mokinių tarybos pirmininkė

Mokinių tarybos nariai:

1. Liutauras Kiudys - 5a klasė
2. Viltė Kinčiūtė - 5b klasė
3. Jorūnė Venskutė - 5c klasė
4. Lina Zubytė - 5d klasė
5. Gabija Knyzelytė - 6a klasė
6. Ieva Jedenkutė - 6a klasė
7. Gabrielė Mačernytė - 6b klasė
8. Skaistė Karolytė- 6b klasė
9. Austėja Lenkšaitė - 6b klasė
10. Emilija Zaikauskaitė - 6b klasė
11. Viktorija Butkutė - 6b klasė
12. Karolina Tolytė - 6c klasė
13. Patricija Kondrotaitė - 6c klasė
14. Andromeda Jonikaitė - 6c klasė
15. Gabrielius Skersys - 7a klasė
16. Titas Dainius - 7b klasė
17. Elena Michejevaitė - 7b klasė
18. Gustė Baltrušaitytė - 7b klasė
19. Aleksas Meškauskas - 7b klasė
20. Jokūbas Dargevičius - 7c klasė
21. Emilija Borusevičiūtė - 7c klasė
22. Vilius Petkevičius - 7c klasė
23. Austėja Budvytytė - 8a klasė
24. Eivilė Litvinaitė - 8a klasė
25. Gabija Paulauskaitė - 8a klasė
26. Gabija Strumilaitė - 8a klasė
27. Auksė Sakauskaitė - 8a klasė
28. Gabrielė Stravinskaitė - 8b klasė
29. Kotryna Gložytė- 8b klasė
30. Gerda Rakickaitė- 8b klasė
31. Ugnė Zubrickaitė- 8b klasė
32. Kamilė Končiūtė - 8c klasė
33. Brigita Robežiūtė - 8c klasė
34. Ugnė Kniežaitė - 8c klasė
35. Milda Globytė - 8c klasė
36. Gabrielė Šemetaitė - 8c klasė
37. Gintarė Katinaitė - 8c klasė
38. Austėja Kavoliūtė - 8c klasė
39. Gabrielė Šemetaitė - 8c klasė
40. Liepa Kaminskaitė - 8c klasė
41. Kristina Balčiūnaitė - 8c klasė
42. Saulė Martinkutė - 8c klasė
43. Airina Kemešytė - 8c klasė
44. Liepa Ruzgytė - 8c klasė
45. Matas Šaulys - 8c klasė
46. Dominyka Žilevičiūtė - 8c klasė
47. Dovydas Galyginas - 8c klasė
48. Vilius Vaišnoras - 8c klasė
 
Mokinių tarybos pasitarimai vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais po 4 pamokų 213 kab.

Tėvų taryba

Tėvų tarybą sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai.

Tėvų taryba:

 • teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais;
 • analizuoja mokyklos lėšų panaudojimo tikslingumą;
 • deleguoja atstovus į tarybą;
 • nagrinėja tėvų (kitų teisėtų mokinio atstovų) prašymus, skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas;
 • dalyvauja tėvų (kitų teisėtų mokinio atstovų) diskusijose, mokyklos renginiuose;
 • svarsto mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų teikiamus klausimus.

Tėvų tarybos sudėtis 

Tėvų tarybos pirmininkė Sonata Martinkienė

1a klasė - Joana Panfilova

1b klasė - Kristina Grigonienė

1c klasė - Lina Lengvienė

1d klasė - Lina Ronkutė

2a klasė - Vilma Karnauskienė

2b klasė - Violeta Grodeckienė

2c klasė - Dalia Balsienė

2d klas - Monika Lavickienė

3a klasė - Alina Capilova

3b klasė - Neringa Česnauskienė

3c klasė - Natalija Galigynienė

3d klasė - Vilma Stulginskytė

4a klasė - Ugnius Litvinas

4b klasė - Deimena Norvilienė

4c klasė - Kristina Drazdauskienė 

4d klasė - Aušra Jonaitienė

5a klasė - Aušra Bružienė 

5b klasė - Vitalija Jankauskienė 

5c klasė - Oksana Gelažienė  

5d klasė - Ona Petrauskienė

6a klasė - Edgaras Portnovas 

6b klasė - Airida Jurkuvienė    

6c klasė - Laura Tarozienė

7a klasė - Irena Dirgėlienė 

7b klasė - Natalija Gavrilkina 

7c klasė - Lina Butavičienė 

8a klasė - Daiva Budvytienė 

8b klasė - Asta Abromienė 

8c klasė - Natalija Galigynienė


 Metodinė taryba

Progimnazijos metodinės veiklos prioritetai:

 • ugdymo turinio ir ugdymo proceso kaita,
 • mokytojo kompetencijų ugdymas – kintantis mokytojo vaidmuo bei darbo stilius ugdymo procese.

Metodinės tarybos veiklos kryptys:

 • ugdymo turinio kaita- dėmesys pasirengimui diegti atnaujintas pradinio ir pagrindinio ugdymo BP,
 • IKT taikymas ugdymo procese,
 • metodinis darbas su naujai atvykusiais pedagogais,
 • gabių vaikų ugdymas, stiprinant dalykų integraciją,
 • mokytojo kompetencijų ugdymas – kintantis mokytojo vaidmuo bei darbo stilius ugdymo procese,
 • specialiųjų poreikių vaikų ugdymas,
 • metodinių grupių veiklos koordinavimas,
 • metodinis darbas su mokinių tėvais,
 • profesinis informavimas bei konsultavimas.

Metodinės veiklos uždaviniai:

 • inicijuoti ir užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą,
 • skleisti metodines ir dalykines naujoves,
 • dalintis gerąja metodine patirtimi ir ją skatinti,
 • gerinti pamokos kokybę ir tobulinti vertinimo/ įsivertinimo sistemą (patirčių paieška ir kaupimas),
 • vykdyti tikslingą dalykų integraciją (projektai, integruotos pamokos, popamokinė veikla),
 • aptarti – svarstyti dalykų metinių teminių planų struktūrą.

Metodinės veiklos formos:

 • pranešimai, seminarai ir kvalifikacinės programos,
 • atviros pamokos, olimpiados ir konkursai, popamokinės veiklos renginiai,
 • konsultacijos, projektai, sportinė veikla,
 • idėjų ir patirties mainai mokykloje, tarp mokyklų.

 

Metodinės tarybos sudėtis:

 1. Asta Čiunkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – metodinės veikos koordinatorė,
 2. Ingrida Norkienė – metodinės tarybos pirmininkė,
 3. Rasa Rapolavičienė – socialinių mokslų ir lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
 4. Jūratė Kačinskienė – gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
 5. Ligita Ubartaitė – pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
 6. Jurgita Lileikytė - menų ir sporto mokytojų metodinės grupės pirmininkė
 7. Jurgita Gainienė– užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Hits: 7642

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.