Mokinių saviraiška

Progimnazijoje veikia šie neformaliojo švietimo būreliai:

 

Kryptingas meninis ugdymas - dailė 1a (I. Micevičienė), 2b (G.Kairienė), 3d (G.Lingienė)

Šio būrelio dailės programa skirta 3d, 1a ir 2b  klasės mokiniams. Vaikų dailės kūryba veda mokinį į vizualinio meno pasaulį, skatina vaiko saviraišką, kūrybinių galių plėtotę, estetinio grožio suvokimą. Šiame būrelyje mokiniai vienu metu lavins akį, ranką, širdį  ir protą. Dailės veikla leistų kiekvieno mokinio įgimtų,  individualių  gebėjimų  atskleidimą ir plėtojimą, vaizduotės, estetinių  jausmų, valios ir kitų aktyvios asmenybės savybių ugdymą.

Mokiniai susipažins su pagrindinėmis dailės raiškos priemonėmis, gilinsis į spalvų pasaulį, kūryboje taikys įvairias dailės technikas, domėsis liaudies kūryba.

Vaikai įgytus gebėjimus pritaikys kituose mokymo dalykuose. Būrelio veikla įgalins mokinius suprasti gamtos grožį, lietuvių tautos papročius ir istoriją. Dailės programos temos susietos su kasdieniu gyvenimu bei kalendorinėmis šventėmis.

Mokinių darbais bus puošiama klasė, piešiniai bus eksponuojami mokyklos stenduose, rengiamos dailės parodos, organizuojami vaikų piešinių konkursai, veiklos pristatymo renginiai. Mokiniai dalyvaus mokyklos, miesto ir šalies rengiamuose piešinių konkursuose.

 


Kryptingas meninis ugdymas - teatras 4b (L.Ubartaitė), 1d (S.Gudavičienė)

Teatro pasaulis beribis, todėl jame užtenka vietos visiems, kurie pasaulį mato kitaip nei daugelis. Teatras – tai neišmatuojama laisvė pažinti save ir pasaulį, surasti savąjį kelią. Ieškojimas – mūsų mėgstamiausias užsiėmimas. Tikslas – ne aktorių ruošimas. Vaikai mokomi pažinti ir suvokti teatrą, lavinama jų vaizduotė, mąstymas,ugdomas jų pasitikėjimas savimi, suteikiamos specifinės teatrinės žinios. Šių užsiėmimų metu mokiniai  taip pat mokosi improvizuoti, raiškiai deklamuoti, skaityti tekstus, kurti scenarijus ir pan. Mokiniai savo sukurtus mini spektakliukus pristato mokyklos bendruomenei.


Kryptingas meninis ugdymas - muzika 1c, 2c, 3c (L. Grybauskienė), 4c (O.Turauskienė)

Kryptingas meninis (muzikinis) ugdymas pradedamas pirmoje klasėje. Šios veiklos tikslas – lavinti muzikinę (melodinę, harmoninę, ritminę) klausą, atmintį, intonaciją, plėtoti individualaus ir kolektyvinio muzikavimo saviraiškos galimybes, bendravimo kompetencijos.

Čia be jokios atrankos visi mokiniai dalyvauja meninėje - muzikinėje veikloje. Didžiausias dėmesys yra skiriamas dainavimui, muzikavimui įvairiais ritminiais instrumentais bei grojimui išilginėmis fleitomis. Mokiniai noriai koncertuoja įvairiuose mokyklos renginiuose, klasės šventėse kryptingo meninio ugdymo veiklos pristatymuose.

 


Kryptingas meninis ugdymas - šokiai 1b, 2a, 4a  (D.Paulauskienė-Meiliūtė)

Kryptingas meninis ugdymas (šokis) 1-4 klasėse. Šokis - tai veiksminga priemonė įtraukti moksleivius į mokymosi procesą, gerinti jų pasiekimus bei tenkinti prigimtinį poreikį judėti. Kartu su kitomis meno šakomis, šokis padeda mokiniams išsiugdyti svarbiausius gebėjimus: kūrybiškumą, gebėjimą kelti bei spręsti problemas, gebėjimą bendrauti. Mokiniai noriai dalyvauja įvairiuose mokyklos renginiuose ir kryptingos meninio ugdymo veiklos pristatyme.

 


Keramikos paslaptys 2-7 kl. (D. Ložytė)

Būrelio  veikla  prasidėjo 2000 rugsėji.  Dvi grupės  vienija  36 narius (pradedant  antrokais ir iki bebaigiančiųjų). Užsiėmimai vyksta po pamokų. Veiklos  programa  tęstinė, nes dalis  būrelio narių nuolat keičiasi.

Būrelio  veikla  padeda  vaikams  atsiskleisti kaip  asmenybėms, o  jį supantis  pasaulis  atsispindi jo kūriniuose. Taip lavėja vaiko  vaizdinės  išraiškos  įgūdžiai, ugdosi  gebėjimas  įvairiomis plastinės išraiškos  priemonėmis  išreikšti  savo  sumanymus.

Užsiėmimų  metu  vaikai  supažindinami su profesionaliu menu,visomis  jo kryptimis, rūšimis, laikotarpiais, tautodaile. Teorijos pateikimas derinamas  su praktinėmis užduotimis- pradedant paprastomis  užduotimis iki sudėtingų,  nuo laisvų  formų  prie taisyklingų, nuo  fantastinių iki realių,  konkrečių kūrinių .

Su savo kūryba moksleiviai dalyvauja parodinėje veikloje mokykloje, bei atstovauja  ją  mieste, ir  respublikoje.

 


Mergaičių choras "Bangelė" 1-4 kl. (L. Grybauskienė)

Tai gausiausias meninis kolektyvas mokykloje, kuriame dainuoja apie septyniasdešimt 1-4 klasių mergaitės.  Jos dainuodamos chore gali lavinti klausą, vokalinius įgūdžius, plėsti balso diapazoną. Dainavimas kartu ugdo kolektyviškumo jausmą, saviraišką, emocionalumą, laisvumą ir suteikia teigiamas emocijas.

Jaunučių choras “Bangelė" dalyvauja įvairiuose mokyklos renginiuose, respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, dainų šventėse, kur esame vertinami ir giriami už puikų balsų derinimą bei vokalą. Šiam kolektyvui vadovauja mokytoja Ligita Grybauskienė, akomponuoja Saulius Šiaučiulis.

Jaunučių choras “Bangelė”Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje – konkurse „Mes Lietuvos vaikai“ (2004 m., 2008 m., 2011m.) laimėjo I ir II laipsnio diplomus, 2005 metais dalyvavo Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Mes -laisvės vaikai" , 2006 m. - Klaipėdos krašto vaikų ir jaunimo dainų šventėje - „Pavasario balsai“, Lietuvos dainų šventėje „Būties ratu“ (2007 m.), Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventėje  „Amžių sutartinė“ (2009 m.)., Moksleivių Dainų šventėje „Mūsų vardas - Lietuva“ (2012m.), Vakarų Lietuvos krašto jubiliejinėje Dainų šventėje Klaipėdoje (2012m.).


Berniukų choras 1-4 kl. (L. Grybauskienė)

Berniukų choras mūsų mokykloje įsikūrė 2007 m. Jame dainuoja 1-4 kl. mokiniai. Tai meno kolektyvas, nešantis indėlį ne tik į mūsų mokyklos, bet ir Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Kolektyvas aktyviai dalyvauja respublikos kultūriniuose renginiuose: „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją”  (2007 m.- Kaune, 2008 m.- Šiauliuose, 2009 m.- Marijampolėje, 2010 m.– Vilniuje, 2011 m.- Kaune, 2012 m. – Klaipėdoje ir 2013 m – Tauragėje), Lietuvos dainų šventėje „Būties ratu“ (2007m.), Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“ (2009 m.), III Lietuvos vaikų ir jaunimo festivalyje ir konkurse „Mes Lietuvos vaikai“ (2008 m. - šiame konkurse laimėjo I-ojo ir II- ojo  laipsnio diplomus), 2012 m. Vakarų Lietuvos krašto jubiliejinėje Dainų šventėje Klaipėdoje ir Moksleivių dainų šventėje „Mūsų vardas – Lietuva“ – Vilniuje.

Chorui vadovauja mokytoja Ligita Grybauskienė, akompanuoja - Saulius Šiaučiulis.


Sakralinės muzikos ansamblis (O.Turauskienė)
 
Mokykloje yra ,,Sakralinės muzikos“ būrelis. Mokiniai gieda giesmes, dainuoja populiarias vaikiškas dainas. Susipažįsta su sakraline muzika, kuri kartu  ramina ir džiugina, moko šypsotis.

Sudaromos galimybės mokiniams, pasirikusiems muzikos būrelį, ugdyti sceninius įgūdžius, lavinti balsą, turtinti ir plėsti savo kalbinę ir muzikinę atmintį.


Vokalinis instrumentinis ansamblis (O.Turauskienė)

Mokykloje yra muzikos neformaliojo ugdymo būrelis ,,Vokalinis instrumentinis ansamblis“. Čia mokiniai mokosi groti gitara, dainuoja, muzikuoja. Ugdomas vaikų kūrybiškumas, skatinama saviraiška. Mokiniai dalyvauja įvairiuose mokyklos, miesto renginiuose.


Šokių būrelis "Upeliukas" (D.Paulauskienė-Meiliūtė)

„Va, upelis, va, giedrutis –

Kas jam akmens, kas jam kliūtys!

Žemėn jis giliai įdubo

Ir čiurlena, straksi, skuba…“ (J. Baltrušaitis)

Šokių kolektyvą  „Upeliukas“ lanko visi norintys pradinių klasių mokiniai. Jie noriai šoka visuose mokyklos renginiuose, įvairiuose miesto šventėse: „Jūros šventėse“, festivaliuose, konkursuose. Vaikai skatinami domėtis šokiu, įgyjama naujos šokio patirties, bei patenkinamas prigimtinis poreikis judėti.


Šokių būrelis "Linkis" (D.Paulauskienė-Meiliūtė)
Šokių kolektyve „Linkis“ šoka 5a klasės mokiniai. Šokėjai puoselėdami tradicijas šokių būrelyje "Linkis" mokosi įvairaus stiliaus šokių Jau keleri metai pasirodo akcijoje - koncerte „Vilties bėgimas“. Savo įvairaus stiliaus šokių programą rodo ne tik mokyklos renginiuose, bet dalyvauja ir miesto šventėse. Ne kartą buvo įvertinti ir pripažinti festivaliuose ir konkursuose kaip geriausi ir talentingiausi. Mokiniai kaupia ir plėtoja kūrybinę, estetinė ir kultūrinę patirtį bendraudami ir išreikšdami save ir savo sumanymus šokio raiškos priemonėmis. Šokių būrelyje "Linkis" šokėjai apmąsto, aiškinasi ir dalijasi įgyta šokių patirtimi, įspūdžiais ir vertinimais.

Sveika gyvensena (L. Kazakauskienė)

Liaudies išmintis teigia: pametei daiktą – nieko nepametei, praradai laiką – daug praradai, netekai sveikatos – visko netekai. Reikia viso gyvenimo, kad taptum stiprus, sveikas, išmintingas, bet pakanka akimirkos, kad pasidarytum ligonis. Sveikata – ne ta prekė, kurią galėtume nusipirkti. Taigi turime sveikatintis patys ir kiek įmanydami raginti kitus.

Jau trylika metų mokykla įgyvendina sveikos gyvensenos programą. Pradinių klasių mokytojos Danutė Trakumienė ir Ligita Kazakauskienė įgyvendina šios programos uždavinius. Mokytoja Ligita vadovauja „Sveikos gyvensenos“ būreliui.

Mokykloje organizuojami įvairūs sveikatingumo renginiai. Trečiokai ir ketvirtokai kasmet organizuoja kvadrato varžybas, o pirmokai ir antrokai – linksmųjų estafečių varžybas.

Mokiniai su malonumu dalyvauja užsiėmimuose, kurie vyksta lauke ne tik rudenį ir pavasarį, bet ir žiemą. Mažieji sveikuoliukai lankosi „Gintaro“ baseine,  Ledo arenoje, boulinge.

Aktyviai dalyvaujame tradiciniuose projektuose: mažieji pirmokėliai rūpinasi savo dantukais projekte „Sveiki dantys“, ketvirtokai nuo žalingų įpročių saugosi dalyvaudami projekte „Rūkymui sakome NE“.

Dalyvaujame miesto organizuojamame „Sveikiausios klasės“ konkurse. Daug žinių apie sveiką maistą, produktų derinimą vaikai gauna dalyvaudami tradicinėje antrokų viktorinoje „Augu sveikas“.

Būrelyje vaikai sužino apie asmens higieną, dienos režimą, ydingą laikyseną, saugų elgesį kelyje, susipažįsta su žmogaus kūno sandara, pagrindinėmis kūno dalimis ir organais, jų funkcijomis. Į pagalbą kviečiamės sveikatos centro specialistes Bernutę.

Kiekvienais metais pradinių klasių mokinių komanda dalyvauja mieste pradinių klasių saugaus eismo varžybose "Šviesoforas".


Jaunųjų matematikų klubas 5-8 kl. (V.Žvinklienė)

„Jaunųjų matematikų klubas“ vyksta trečiadieniais 14.20. Į šį klubą kviečiami 5-8 klasių mokiniai, kuriems labai gerai sekasi matematika, nes čia mokiniai turės galimybę labiau tobulinti, susisteminti matematikos mokėjimą ir įgūdžius, ugdyti savarankišką veiklą ir atkaklumą įgyvendinant kliūtis.

Išmoks spręsti sudėtingesnius loginius uždavinius ir testus, formuos brėžimo įgūdžius, iškels problemą ir ją išspręs, plės akiratį.

Taip pat mokiniai bus ruošiami matematikos konkursams ir olimpiadoms.

 


"Drąsūs, stiprūs, vikrūs" 1-4 kl. (K. Girskis)

Šis neformaliojo užsiėmimo būrelis, padeda visapusiškai lavintis fiziškai, stiprinti sveikatą, ugdo mokinių moralines ir valios savybes, kolektyviškumą, kryptingą tikslo siekimą, ryžtingumą, savitvardą, drausmingumą, taip pat fizines savybes: greitumą, vikrumą, ištvermę, šoklumą, jėgą. Mokykla turi gerą materialinę bazę užsiėmimams vesti, daug mokinių noriai lanko   užsiėmimus.

Mokiniai ugdo sąmoningą požiūrį į kūno kultūrą, gerina savo fizinį pasiruošimą, stiprina sveikatą, lavina vikrumą, ruošiasi ginti mokyklos garbę „Mero taurės“ varžybose. Klaipėdos miesto „Mero taurės“ moksleivių žaidynėse 2012/2013 mokslo metais iškovojo aukštą VII vietą.
Judrieji ir sportiniai žaidimai 5-6 kl. (L.Kulvietytė)
Judrieji ir sportiniai žaidimai - svarbi mokinių fizinio ugdymo, sveikatos stiprinimo bei asmenybės formavimo priemonė. Tai pirmoji sportinių žaidimų pakopa. Kūno kultūros programoje didelis dėmesys kreipiamas į moksleivių fizinių ypatybių ugdymą, fizinio krūvio didinimą. Šiuos uždavinius padeda įvykdyti žaidimai, kurie pagyvina užsiėmimus ir sudomina mokinius.

Žaidimai atlieka daugybę funkcijų: biologinę, judėjimo, intelektinę, estetinę, dorovinę, socialinę. Judrieji žaidimai padeda lengviau atlikti įvairius pratimus, sukelia teigiamas emocijas, sudaro geras galimybes patrauklia forma lavinti vaikų judėjimo įgūdžius, kūrybiškai taikyti juos įvairiose žaidimo situacijose. Žaidimai ugdo vaiko iniciatyvą, savarankiškumą, padeda geriau suvokti jį supantį pasaulį. Vaikai išmoksta sutartinai veikti didelėje žaidėjų grupėje, paklusti žaidimo taisyklėms, įpranta veikti greitai ir tiksliai, sekti vadovo signalus. Vaikai mokosi gyventi kolektyve draugiškai.

Aktyvi ir geranoriška veikla žaidimo metu efektyviai aktyvina funkcinę organų ir jų sistemų veiklą, stimuliuoja organizmo augimą. Taip stiprinama sveikata. Žaidimų įvairovė sudaro visas galimybes parinkti juos kiekvienam pagal fizinį pajėgumą, turimą patirtį ir žaidimo sąlygas.


Krepšinis 7-8 kl. (L. Kulvietytė)

Krepšinio būrelis teikia daug progų ugdytis doro, sąžiningo rungtyniavimo bei varžymosi, savitvardos, bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius, tuo pačiu stiprina sveikatą, puoselėja fizines galias.

Krepšinis – viena iš fizinio auklėjimo priemonių. Šio sportinio žaidimo bruožai yra: judesių įvairumas ir gausumas, kompleksinis poveikis organizmo funkcijoms ir judesių kokybei, varžybinė veikla, žaidimo emocionalumas, žaidimo paprastumas bei neribotos tobulėjimo galimybės.

Žaidžiant krepšinį, lavėja pagrindinės fizinės savybės: greitumas, vikrumas, jėga, ištvermė, šoklumas, startinis greitis ir t.t.

Krepšinio išskirtinis pranašumas yra tai, kad žaidėjas pats reguliuoja savo judėjimo aktyvumą, o žaidžiant nuolat keičiasi fizinio krūvio pobūdis: po aktyvios veiklos esti poilsio pertraukėlės ir  t.t. Tai leidžia atlikti gana didelį darbą nepervarginant organizmo. Žaidžiant krepšinį, atliekami įvairūs judesiai įtraukiantys į darbą daug raumenų grupių, aktyvina kraujo apytakos ir kvėpavimo pratimų struktūrą.

Šis žaidimas mokiniams skatina teigiamas emocijas, leidžia būti komandoje, o t.y. priklausyti grupei. Tinkamai organizuojant krepšinio užsiėmimus galima ugdyti ne tik anksčiau išvardintus bruožus, bet ir humanistines vertybes, kurios šiandieninėje visuomenėje yra labai svarbios ir aktualios.

Mokyklos bendruomenė turi labai gerą sporto salę, atitinkančią visus higienos reikalavimus, o taip pat ir sportinį inventorių, kuris leidžia vesti krepšinio treniruotes.


Istorija aplink mus (L.Simutienė)

Istorijos neformalaus ugdymo „Istorija aplink mus“ programa parengta, atsižvelgiant į atnaujintas Bendrąsias ugdymo programas.  Ji  skirta  pagal  pagrindinio  ugdymo  programą besimokantiems  6 – 8 klasių mokiniams  ugdyti  taip,  kad  jie  galėtų rinktis  poreikius, galimybes ir polinkius atitinkantį istorijos mokymąsi. Programa ne tik papildo mokomąją medžiagą, kelia mokinio bendrąjį kultūrinį lygį, bet ir sudaro galimybes ugdytis įgūdžius  ir  gebėjimus,  kuriems  nėra  skirta  pakankamai  laiko  ir  sąlygų per istorijos  kurso  pamokas  – dirbti su konkrečios temos informacija, nagrinėti įvairius istorijos šaltinius. Šia programa siekiama  apibendrinti  Lietuvos  ir pasaulio  istorijos  kursą, nagrinėjant  reikšmingiausius  Lietuvos ir Europos įvykius. Ji padės ruoštis standartizuotiems testams, konkursams, viktorinoms, olimpiadoms.


Jaunųjų tyrinėtojų klubas 2-4 kl (B.Zubrickienė)

Jaunųjų tyrinėtojų klubas – tai susirinkę į būrį gamtos mylėtojai. Jie stebi pasaulį, domisi jo paslaptimis, atranda žmogaus ir gamtos sąsajas. Ugdytiniai dalyvauja šalies gamtamokslinėse konferencijose. Jose pateikia savo atliktų bandymų, ieškojimų pastebėjimus, išvadas.

Šiais mokslo metais jaunieji tyrinėtojai vykdys stebėjimus Kuršių Nerijos nacionaliniame parke ir dalyvaus projekte "Pažinkime mus supantį pasaulį".

Foto nuotraukose jaunieji tyrnėtojai stebi Kuršių Nerijos parke gyvenančių gyvūnų pėdsakus.


Tyrinėk, pažink, atrask (J.Kačinskienė)

Nėra patrauklesnio, įdomesnio, labiau žiniomis praturtinančio užsiėmimo, kuris galėtų daugiau duoti, atgaivinti, nudžiuginti, nuraminti ir, kai reikia, paguosti, negu stropus, ramus, aktyvus nuostabiosios gamtos tyrimas!”. (A.Dystervegas)

Būrelio metu mokiniai gilina gamtamokslinių kompetencijų, eksperimentinio, tiriamojo darbo įgūdžius, atlieka praktines užduotis, išmoksta planuoti, atlikti įvairius stebėjimus, analizuoti gautus rezultatus, daryti išvadas. Susipažįsta su gyvosios gamtos sandaros ir funkcionavimo ypatumais, įgyja mokslinio mąstymo ir tyrimo gebėjimų. Pasirengia dalyvauti respublikiniuose konkursuose, vykdo įvairius projektus. Rūpinasi gyvūnais, augalais, dalyvauja ekskursijose, konkursuose, vykdo įvairius projektus.


Europa - mūsų žemynas (R.Rapolavičienė)

Geografijos būrelio "Europa - mūsų žemynas" tikslai ir uždaviniai: siekti plėtoti mokinių bendrąjį kultūrinį išprusimą, ugdyti jų geografinį pasaulėvaizdį, skatinti domėtis savo ir kitų šalių gamtos bei visuomenės įvairove, plėsti geografijos žinias ir supratimą, padėti ugdytis socialinę kompetenciją.

Skatinti mokytis geografijos dirbant  su kompiuterinėmis  programomis,  siekti aktyvinti mokinių  motyvaciją, saviraišką, lavintikritinį mąstymą ir  kūrybiškumą.


Informacinių technologijų būreliai (G.Ruškienė)

Jaunas žmogus nebeįsivaizduoja savo gyvenimo be šiuolaikinių technologijų. O kad jomis mokiniai mokėtų naudotis saugiai, prasmingai ir atsakingai, yra kviečiami savo žinias praplėsti  informacinių technogijų būreliuose: "Pažintis su kompiuterio pasauliu" (3-4 kl), "Kompiuterinė grafika" (5-8 kl).

Šie užsiėmimai skirti visiems, kurie nori išmokti kurti kompiuterinius atvirukus, pristatymus, kompiuterinius žaidimus, sumaketuoti leidinius, skrajutes. Vaikai, dirbdami įvairiomis kompiuterinėmis programomis, ugdo savo kūrybiškumą, laviną vaizduotę, atmintį, loginį mąstymą. 

Atnaujinta 2017 09 20

 


 

 

 

 

 

Hits: 11518

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.