Mokinių saviraiška

Neformaliojo švietimo programų vykdymo  tvarkaraštis

1-8 kl. neformaliojo švietimo programų vykdymo tvarkaraštį galite parsisiųsti iš čia.


 

Progimnazijoje veikia šie neformaliojo švietimo būreliai:

Kryptingas ugdymas 1b kl. „Informatikos pradmenys" (L.Ubartaitė)

Informatinio ugdymo pradinėje mokykloje tikslas – padėti mokiniams ugdytis informatinį mąstymą ir gebėjimus sumaniai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, siekiant veiksmingai mokytis visų dalykų, įgyti skaitmeninės kompetencijos, būtinos kiekvieno žmogaus visaverčiam gyvenimui, žinių visuomenėje, pagrindus. Užsiėmimų metu, dirbdami su įvairiomis programėlėmis, mokiniai mokysis esminių darbo kompiuteriu įgūdžių, susipažins su programavimo pagrindais, kurs animuotus projektus.


Kryptingas meninis ugdymas (dailė) 2a kl. „Spalvų pasaulyje" (I. Micevičienė)

Vykdant  šią programą,  ugdomos 2a klasės mokinių asmeninės kompetencijos - savęs pažinimas, savistaba, pasitikėjimas savimi, savęs vertinimas, sveika gyvensena, atsakomybė už savo veiksmus. Edukacinės kompetencijos - mąstymo lankstumas, t. y. loginis mąstymas. Socialinės kompetencijos - bendravimas ir bendradarbiavimas, darbas komandoje, sprendimų priėmimas, konfliktų sprendimas, lygių galimybių įsisąmoninimas. 2a klasės mokiniai susipažįsta su tapymo, piešimo, dekoravimo, štampavimo, aplikavimo technikomis, dalyvauja meninėje veikloje, kuriami darbai, kuriais puošiama mokyklos ir klasės aplinka. Lavėja mokinių pastabumas, erdvės suvokimas, vaizduotė. Vaikai susipažįsta su pagrindinėmis raiškos priemonėmis, mokosi dirbti atsargiai, laikantis higienos ir saugaus darbo taisyklių, patiria teigiamų emocijų,  ugdosi dorines asmenybės savybes ir nuostatas.


Kryptingas meninis ugdymas (teatras) 3b kl. „Teatro studija" (G.Kairienė)

KMU Teatro studijos 3b klasės mokiniai kviečiami pažinti stebuklingą teatro pasaulį, kuriame bendrauja, žaidžia, vaidina, improvizuoja, tęsia pradėtus darbus ir kuria naujus. Kurkime, svajokime, žaiskime kartu. 


Kryptingas meninis ugdymas (dailė) 4d kl, „Pieštuko kelionė" (G.Lingienė) 
 
Šiais mokslo metais ugdant mokinių estetinius jausmus, meninį skonį, bus ypač atkreipiamas dėmesys į mokinių gebėjimą įžvelgti aplinkos, gamtos reiškinių formų, linijų, spalvų įvairovę ir grožį. Užsiėmimai dažnai vyks natūralioje gamtoje, bus išbandyti vis nauji raiškos būdai. Kurs abstrakčius paveikslėlius ant stiklo, smėlio, atliks grotažo darbus ir tapybos darbus iš natūros. Tai suteiks mokiniams teigiamų emocijų ir naujų kūrybinių minčių.
Naudodami įvairią techniką mokiniai įgyvendins savo kūrybinius sumanymus ir surengs darbelių parodas:  ,,Ak vasarėlė", ,,Rudens peizažas", ,,Dekoratyviniai kryžiai", ,,Žiemos pasaka", ,,Mano miestas", ,,Dekoravimo žaismas", ,,Žydintis sodas", ,,Mano šeima".
Kryptingas meninis ugdymas - muzika 2c , 3c, 4c (L. Grybauskienė), 1c (O.Turauskienė)

Kryptingas meninis (muzikinis) ugdymas pradedamas pirmoje klasėje. Šios veiklos tikslas – lavinti muzikinę (melodinę, harmoninę, ritminę) klausą, atmintį, intonaciją, plėtoti individualaus ir kolektyvinio muzikavimo saviraiškos galimybes, bendravimo kompetencijos.

Čia be jokios atrankos visi mokiniai dalyvauja meninėje - muzikinėje veikloje. Didžiausias dėmesys yra skiriamas dainavimui, muzikavimui įvairiais ritminiais instrumentais bei grojimui išilginėmis fleitomis. Mokiniai noriai koncertuoja įvairiuose mokyklos renginiuose, klasės šventėse kryptingo meninio ugdymo veiklos pristatymuose.


Kryptingas meninis ugdymas - šokiai 1c, 2b, 3a, 4a  (R.Levencova)

Kryptingas meninis ugdymas (šokis) 1-4 klasėse. Šokis - tai veiksminga priemonė įtraukti moksleivius į mokymosi procesą, gerinti jų pasiekimus bei tenkinti prigimtinį poreikį judėti. Kartu su kitomis meno šakomis, šokis padeda mokiniams išsiugdyti svarbiausius gebėjimus: kūrybiškumą, gebėjimą kelti bei spręsti problemas, gebėjimą bendrauti. Mokiniai noriai dalyvauja įvairiuose mokyklos renginiuose ir kryptingos meninio ugdymo veiklos pristatyme.

 


Keramikos paslaptys 2-7 kl. (D. Ložytė)

Būrelio  veikla  prasidėjo 2000 rugsėji.  Dvi grupės  vienija  36 narius (pradedant  antrokais ir iki bebaigiančiųjų). Užsiėmimai vyksta po pamokų. Veiklos  programa  tęstinė, nes dalis  būrelio narių nuolat keičiasi.

Būrelio  veikla  padeda  vaikams  atsiskleisti kaip  asmenybėms, o  jį supantis  pasaulis  atsispindi jo kūriniuose. Taip lavėja vaiko  vaizdinės  išraiškos  įgūdžiai, ugdosi  gebėjimas  įvairiomis plastinės išraiškos  priemonėmis  išreikšti  savo  sumanymus.

Užsiėmimų  metu  vaikai  supažindinami su profesionaliu menu,visomis  jo kryptimis, rūšimis, laikotarpiais, tautodaile. Teorijos pateikimas derinamas  su praktinėmis užduotimis- pradedant paprastomis  užduotimis iki sudėtingų,  nuo laisvų  formų  prie taisyklingų, nuo  fantastinių iki realių,  konkrečių kūrinių .

Su savo kūryba moksleiviai dalyvauja parodinėje veikloje mokykloje, bei atstovauja  ją  mieste, ir  respublikoje.

 


Mergaičių choras "Bangelė" 1-4 kl. (L. Grybauskienė)

Mergaičių choras “Bangelė" gausiausias Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos meninis kolektyvas, kuriame dainuoja apie šešiasdešimt 1-4 klasių mergaitės. Šiam chorui vadovauja mokytoja Ligita Grybauskienė, akompanuoja - Saulius Šiaučiulis. Dainuodamos chore mergaitės turi galimybę lavinti klausą, vokalinius įgūdžius, plėsti balso diapazoną bei ugdyti muzikinį skonį, emocionalumą, laisvumą. Jaunučių choras „Bangelė“ aktyviai dalyvauja įvairiuose mokyklos renginiuose, respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, dainų šventėse, kur esame vertinami ir giriami už puikų balsų derinimą bei vokalą.

 Choras “Bangelė” Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje – konkurse „Mes Lietuvos vaikai“ (2004 m., 2008 m., 2011m., 2016m.) laimėjo I ir II laipsnio diplomus, 2006 m. dalyvavo Klaipėdos krašto vaikų ir jaunimo dainų šventėje - „Pavasario balsai“, Lietuvos dainų šventėje „Būties ratu“ (2007 m.), Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventėje  „Amžių sutartinė“ (2009 m.)., Moksleivių Dainų šventėse „Mes -laisvės vaikai" (2005m.) „Mūsų vardas - Lietuva“ (2012m.), „Tu mums viena" (2016m.), respublikiniame moksleivių chorų festivalyje „Dainų mozaika“ Vilniuje Šv. Kotrynos bažnyčioje bei nuo 2012 m. dalyvauja Vakarų Lietuvos krašto Dainų šventėse Klaipėdoje.


Berniukų choras 1-4 kl. (L. Grybauskienė)

Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijoje berniukų choras įsikūrė 2007 m. Jame dainuoja 1-4 kl. mokiniai. Tai meno kolektyvas, nešantis indėlį ne tik į mokyklos, bet ir Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Berniukų choras aktyviai dalyvauja respublikos kultūriniuose renginiuose: „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją”  (2007 m.- Kaune, 2008 m.- Šiauliuose, 2009 m.- Marijampolėje, 2010 m.– Vilniuje, 2011 m.- Kaune, 2012 m. – Klaipėdoje, 2013 m. – Tauragėje, 2015 m. – Molėtuose ir 2017 m. – Pasvalyje ), Respublikiniame berniukų jaunučių chorų festivalyje „Jūros akmenukai“ (2017 ir 2019 m.), Lietuvos dainų šventėje „Būties ratu“ (2007m.), Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“ (2009 m.), III, IV ir V Lietuvos vaikų ir jaunimo festivalyje - konkurse „Mes Lietuvos vaikai“ (2008 m. - laimėjo I-ojo ir II- ojo  laipsnio diplomus), aktyviai dalyvauja visose Lietuvos Vakarų krašto Dainų šventėse Klaipėdoje bei Moksleivių dainų šventėse Vilniuje.


 
Vokalinis instrumentinis ansamblis (O.Turauskienė)

Mokykloje yra muzikos neformaliojo ugdymo būrelis ,,Vokalinis instrumentinis ansamblis“. Čia mokiniai mokosi groti gitara, dainuoja, muzikuoja. Ugdomas vaikų kūrybiškumas, skatinama saviraiška. Mokiniai dalyvauja įvairiuose mokyklos, miesto renginiuose.


Šokių būrelis „Siekis" (R.Levencova)

Šokių kolektyvą  „Siekis“ lanko pradinių klasių mokiniai. Jie noriai šoka visuose mokyklos renginiuose, įvairiuose miesto šventėse, festivaliuose, konkursuose.  Ne kartą buvo įvertinti ir pripažinti festivaliuose ir konkursuose kaip geriausi ir talentingiausi. Mokiniai kaupia ir plėtoja kūrybinę, estetinė ir kultūrinę patirtį bendraudami ir išreikšdami save ir savo sumanymus šokio raiškos priemonėmis.  Vaikai skatinami domėtis šokiu, įgyjama naujos šokio patirties, bei patenkinamas prigimtinis poreikis judėti.


Raiškaus skaitymo būrelis „Augu skaitydamas“ 1-2 kl. (D.Būdvytienė)

Skaitymas – štai geriausias mokymasis. Sekti didžio žmogaus mintis – visų įdomiausias mokslas. (A. Puškinas)

Raiškaus skaitymo būrelis „Augu skaitydamas“ yra skirtas 1-2 klasių, gerai skaitantiems, mokiniams.

Būrelyje vaikai mokysis raiškiai kalbėti, skaityti, intonuoti. Skaitydami naudos įvairias skaitymo technikas. Mokysis suvokti girdimą ar paties skaitomą tekstą ir ugdys savas raiškos galimybes.

Mokysis puikiai jaustis scenoje, pristatys save ir kitus.


Stalo žaidimų būrelis (Julija Rimkutė)

Stalo žaidimai – ideali edukacinė priemonė, skatinanti vaikų tarpusavio bendravimą ir supratimą, komandinius įgūdžius, žaidimo forma vystanti gebėjimus priimti loginius sprendimus, lavinanti vaizduotę, kūrybinį mąstymą. Egzistuoja daugybę stalo žaidimų tipų, žanrų ir formų, vieni iš jų abstraktūs, lavinantys aritmetinius įgūdžius, reakciją, atmintį, kiti labiau tematiniai, nukeliantys į konkrečią erdvę, dar kiti lavina psichologinius bendravimo aspektus, kritinį mąstymą, gebėjimą vieningai priimti sprendimą komandoje. Ši mokymo forma unikali tuo, kad didėjantis stalo žaidimų hobio populiarumas ir jų gausa lemia universalų jų pritaikomumą tiek skirtingo amžiaus grupėms, tiek įvairiems vaikų pomėgiams ir poreikiams.
Žaidimas yra viena iš geriausių mokymosi formų, ji įtraukianti ir smagi, sukurianti draugišką, žaismingą, tačiau kartu ir konkurencingą aplinką, kurioje sprendžiamos iškilusios problemos, mokomasi iš klaidų. Žaidimas taip pat yra ir žmogaus aktyvumo išraiška, kuri išlaisvina kūrybiškumą, energiją ir jėgą.
„Stalo žaidimų būrelis” į tai ir orientuojasi. Jis remiasi žaidimo pedagogikos metodologija, kurioje pagal atskirus žaidėjų tipus ir juos motyvuojančius veiksmus skatinamas individualus bei kolektyvinis kūrybiškumas.


„Kodėlčiaus akademija”(L. Kazakauskienė)

Mokslai, aprašantys žmogaus raidą, ugdymą gyvenimo tarpsniais, pripažįsta žmogaus unikalumą ir specifiškumą kiekvienam amžiaus tarpsnyje. 7–11 vaiko gyvenimo laikotarpiu tobulėja vaiko suvokimas, loginis mąstymas, lavėja vaizduotė, dėmesys ir atmintis, kalbiniai sugebėjimai, plečiasi žodynas. Tokio amžiaus vaikai dalyvauja bendruomenės veikloje, jiems patinka dirbti ir žaisti su kitais, dažnai užduoda faktinius klausimus  (pvz., nori žinoti “kodėl”, “kaip” ir “kada”), mokosi sistemiškai ir apibendrintai mąstyti apie konrečius dalykus. “Kodėlčiaus akademijos” užsiėmimų metu mokiniai diskutuoja apie žmogaus kūną ir didžiausią žmogaus turtą – sveikatą. Kelia klausimus apie tai, kodėl Žemė vadinama žydrąja planeta, kaip išsaugoti Žemės turtus. Aiškinasi, kodėl daiktai krinta žemyn, kodėl adata duris ar kodėl aprasoja langai. Užsiėmimai vyksta ir neformalioje aplinkoje.


Jaunųjų matematikų klubas 5-8 kl. (V.Žvinklienė)

„Jaunųjų matematikų klubas“ vyksta trečiadieniais 14.20. Į šį klubą kviečiami 5-8 klasių mokiniai, kuriems labai gerai sekasi matematika, nes čia mokiniai turės galimybę labiau tobulinti, susisteminti matematikos mokėjimą ir įgūdžius, ugdyti savarankišką veiklą ir atkaklumą įgyvendinant kliūtis.

Išmoks spręsti sudėtingesnius loginius uždavinius ir testus, formuos brėžimo įgūdžius, iškels problemą ir ją išspręs, plės akiratį.

Taip pat mokiniai bus ruošiami matematikos konkursams ir olimpiadoms.

 


"Drąsūs, stiprūs, vikrūs" 1-4 kl. (K. Girskis)

Šis neformaliojo užsiėmimo būrelis, padeda visapusiškai lavintis fiziškai, stiprinti sveikatą, ugdo mokinių moralines ir valios savybes, kolektyviškumą, kryptingą tikslo siekimą, ryžtingumą, savitvardą, drausmingumą, taip pat fizines savybes: greitumą, vikrumą, ištvermę, šoklumą, jėgą. Mokykla turi gerą materialinę bazę užsiėmimams vesti, daug mokinių noriai lanko   užsiėmimus.

Mokiniai ugdo sąmoningą požiūrį į kūno kultūrą, gerina savo fizinį pasiruošimą, stiprina sveikatą, lavina vikrumą, ruošiasi ginti mokyklos garbę „Mero taurės“ varžybose. Klaipėdos miesto „Mero taurės“ moksleivių žaidynėse 2012/2013 mokslo metais iškovojo aukštą VII vietą.
Sportiniai žaidimai 5-8 kl. (L.Kulvietytė)
Judrieji ir sportiniai žaidimai - svarbi mokinių fizinio ugdymo, sveikatos stiprinimo bei asmenybės formavimo priemonė. Tai pirmoji sportinių žaidimų pakopa. Kūno kultūros programoje didelis dėmesys kreipiamas į moksleivių fizinių ypatybių ugdymą, fizinio krūvio didinimą. Šiuos uždavinius padeda įvykdyti žaidimai, kurie pagyvina užsiėmimus ir sudomina mokinius.

Žaidimai atlieka daugybę funkcijų: biologinę, judėjimo, intelektinę, estetinę, dorovinę, socialinę. Judrieji žaidimai padeda lengviau atlikti įvairius pratimus, sukelia teigiamas emocijas, sudaro geras galimybes patrauklia forma lavinti vaikų judėjimo įgūdžius, kūrybiškai taikyti juos įvairiose žaidimo situacijose. Žaidimai ugdo vaiko iniciatyvą, savarankiškumą, padeda geriau suvokti jį supantį pasaulį. Vaikai išmoksta sutartinai veikti didelėje žaidėjų grupėje, paklusti žaidimo taisyklėms, įpranta veikti greitai ir tiksliai, sekti vadovo signalus. Vaikai mokosi gyventi kolektyve draugiškai.

Aktyvi ir geranoriška veikla žaidimo metu efektyviai aktyvina funkcinę organų ir jų sistemų veiklą, stimuliuoja organizmo augimą. Taip stiprinama sveikata. Žaidimų įvairovė sudaro visas galimybes parinkti juos kiekvienam pagal fizinį pajėgumą, turimą patirtį ir žaidimo sąlygas.


Krepšinis 7-8 kl. (L. Kulvietytė)

Krepšinio būrelis teikia daug progų ugdytis doro, sąžiningo rungtyniavimo bei varžymosi, savitvardos, bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius, tuo pačiu stiprina sveikatą, puoselėja fizines galias.

Krepšinis – viena iš fizinio auklėjimo priemonių. Šio sportinio žaidimo bruožai yra: judesių įvairumas ir gausumas, kompleksinis poveikis organizmo funkcijoms ir judesių kokybei, varžybinė veikla, žaidimo emocionalumas, žaidimo paprastumas bei neribotos tobulėjimo galimybės.

Žaidžiant krepšinį, lavėja pagrindinės fizinės savybės: greitumas, vikrumas, jėga, ištvermė, šoklumas, startinis greitis ir t.t.

Krepšinio išskirtinis pranašumas yra tai, kad žaidėjas pats reguliuoja savo judėjimo aktyvumą, o žaidžiant nuolat keičiasi fizinio krūvio pobūdis: po aktyvios veiklos esti poilsio pertraukėlės ir  t.t. Tai leidžia atlikti gana didelį darbą nepervarginant organizmo. Žaidžiant krepšinį, atliekami įvairūs judesiai įtraukiantys į darbą daug raumenų grupių, aktyvina kraujo apytakos ir kvėpavimo pratimų struktūrą.

Šis žaidimas mokiniams skatina teigiamas emocijas, leidžia būti komandoje, o t.y. priklausyti grupei. Tinkamai organizuojant krepšinio užsiėmimus galima ugdyti ne tik anksčiau išvardintus bruožus, bet ir humanistines vertybes, kurios šiandieninėje visuomenėje yra labai svarbios ir aktualios.

Mokyklos bendruomenė turi labai gerą sporto salę, atitinkančią visus higienos reikalavimus, o taip pat ir sportinį inventorių, kuris leidžia vesti krepšinio treniruotes.


 

"Gamtukai" (B.Zubrickienė)

"Gamtukai" – tai susirinkę į būrį gamtos mylėtojai. Jie stebi pasaulį, domisi jo paslaptimis, atranda žmogaus ir gamtos sąsajas. Ugdytiniai dalyvauja šalies gamtamokslinėse konferencijose. Jose pateikia savo atliktų bandymų, ieškojimų pastebėjimus, išvadas.

Šiais mokslo metais jaunieji tyrinėtojai vykdys stebėjimus Kuršių Nerijos nacionaliniame parke ir dalyvaus projekte "Pažinkime mus supantį pasaulį".

Foto nuotraukose jaunieji tyrnėtojai stebi Kuršių Nerijos parke gyvenančių gyvūnų pėdsakus.


Augu su IKT (I. Norkienė)

Šiuolaikiniai vaikai skaitmeninėmis technologijomis naudotis pradeda anksčiau negu pieštukais. Netrukus net ir kasdienybėje žmogų sups vis daugiau išmaniųjų daiktų, kuriuos teks valdyti, tobulinti, su kuriais teks bendrauti ir kurti dar labiau išmanų pasaulį. Matydami tokias ateities vizijas, mokslininkai informatinį mąstymą rekomenduoja pradėti ugdyti kuo anksčiau.

Mokiniai, lankantys papildomo ugdymo būrelį ,,Augu su IKT“:

  • Supažins su naujausiomis IT programomis, mokysis su jomis dirbti;
  • Mokysis kūrybiškai naudotis IKT technika ir priemonėmis;
  • Ugdysis kompiuterinį mąstymą: gebėjimą analizuoti uždavinius ir juos spręsti panaudojant IKT;
  • Kels savo motyvaciją, ugdysis kūrybiškumą, išradingumą.

Programavimas – šio amžiaus įgūdis, kuris lydės vaiką visą gyvenimą, nes mokydamiesi programuoti vaikai mokosi mąstyti apie mąstymą.


Informatikos ABC (3-4 kl.) ir Kompiuterinė grafika (5-8 kl) (G.Ruškienė)

Jaunas žmogus nebeįsivaizduoja savo gyvenimo be šiuolaikinių technologijų. O kad jomis mokiniai mokėtų naudotis saugiai, prasmingai ir atsakingai, yra kviečiami savo žinias praplėsti  informacinių technogijų būreliuose: "Informatikos ABC" (3-4 kl), "Kompiuterinė grafika" (5-8 kl).

Šie užsiėmimai skirti visiems, kurie nori išmokti kurti kompiuterinius atvirukus, pristatymus, kompiuterinius žaidimus, sumaketuoti leidinius, skrajutes. Vaikai, dirbdami įvairiomis kompiuterinėmis programomis, ugdo savo kūrybiškumą, laviną vaizduotę, atmintį, loginį mąstymą. 


Pirmieji finansiniai įgūdžiai (V.Narkienė)

Vaikų finansinis raštingumas turi būti ugdomas kuo anksčiau. Auklėdami vaikus, tėvai stengiasi jiems suteikti žinių įvairiomis temomis. Tačiau finansinio raštingumo tema dažnai lieka nuošalyje. Kai kurių tėvų nuomone, vaikai dar per maži pokalbiams apie finansus. Tačiau kalbėtis su vaiku apie pinigus bei mokyti, kaip su jais elgtis reikėtų pradėti nuo vaikystės, nes nuo to ir prasideda vaikų finansinis raštingumas.

Būrelio „Pirmieji finansiniai įgūdžiai“ metu mokiniai mokosi  valdyti finansus, susipažįsta, kaip sudaryti savo biudžetą, kaip taupyti. Atlikdami įvairias matematiniais bei finansiniais gebėjimais pagrįstas užduotis ugdo dėmesingumą, suvokimą apie pinigų vertę. Atlikdami kūrybinius darbus, mokosi dirbti grupėse.

Neturint pakankamai pinigų valdymo įgūdžių, kyla grėsmė patirti finansinių sunkumų: netikėtai likti be pinigų, patirti nuostolių ar įklimpti į skolas. Todėl labai svarbu ugdyti finansinį raštingumą nuo mažumės.

Atnaujinta 2019 09 20

 


 

 

 

 

 

Hits: 12147

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.