Komisijos ir darbo grupės

 

Progimnazijoje veikiančios nuolatinės komisijos ir darbo grupės

1. Vaiko gerovės komisija:

Komisijos pirmininkė – Audronė Pivorienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

Komisijos nariai:

 1. Sandra Kavolienė, socialinė pedagogė;
 2. Renata Lomsargienė - sekretorė;
 3. Laima Sirutytė, logopedė-spec. pedagogė;
 4. Rita Kušlienė, pradinių klasių mokytoja;
 5. Jolanta Vaišnorienė, anglų kalbos mokytoja.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Mokyklos vaiko gerovės komisiją sudaro mokyklos administracijos atstovai, specialistai, mokytojų, klasių auklėtojų atstovai ir pagal poreikį kviečiami Vaiko teisių apsaugos skyriaus bei Klaipėdos 2-ojo policijos komisariato nepilnamečių reikalų specialistai.

Komisija atlieka šias funkcijas:

 • vertina progimnazijos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
 • rūpinasi saugios ugdymo(si) aplinkos progimnazijoje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu;
 • nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, baimių eiti į mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į progimnaziją ir sėkmingai mokytis;
 • analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, teikia rekomendacijas mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;
 • analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą;
 • analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo;
 • teikia siūlymų progimnazijos direktoriui dėl socialinės paramos mokiniams teikimo, mokinių sveikatos priežiūros organizavimo;
 • atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą;
 • teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą progimnazijoje;
 • siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
 • siūlo progimnazijoje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas;
 • konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;
 • įvykus krizei progimnazijoje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą progimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę bendruomenės dalį,  organizuoja krizės valdymo  priemones;
 • bendradarbiauja su progimnazijos savivaldos (mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais;
 • inicijuoja progimnazijoje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje.

Vaiko gerovės komisija turi teisę:

 • gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą komisijos sprendimams priimti;
 • į posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus (vaiko teisių apsaugos, socialinę pagalbą teikiančių tarnybų, teritorinės policijos, sveikatos priežiūros įstaigų atstovus, atskirų dalykų mokytojus, klasių vadovus, vaikus, jų tėvus ir kt.).

2. Progimnazijos vardu gautos paramos skirstymo komisija:

Komisijos pirmininkė – Loreta Pocienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

Komisijos nariai:

 1. Audronė Pivorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 2. Renata Lomsargienė,  raštinės vedėja;
 3. Alvyda Usalienė, matematikos mokytoja metodininkė;
 4. Gitana Ruškienė,  informacinių technologijų mokytoja metodininkė.

Progimnazijos vardu gautos paramos skirstymo komisijos paskirtis – priimti rekomendacinį sprendimą dėl paramos skirstymo mokyklos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti. Gauta parama prioriteto tvarka skiriama tokiems uždaviniams įgyvendinti:

 • mokinių saugumo užtikrinimui;
 • ugdymo kokybės gerinimui;

3. Progimnazijos vertinimo ir įsivertinimo darbo grupė:

Darbo grupės vadovas – Audronė Pivorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Darbo grupės nariai:

 1. Gitana Ruškienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
 2. Ligita Kazakauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
 3. Rasa Tirūnienė, pradinių klasių vyr. mokytoja;
 4. Vilma Narkienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
 5. Zita Juškaitė, anglų k. vyr. mokytoja;

Progimnazijos vertinimo ir įsivertinimo darbo grupės paskirtis – atlikti progimnazijos veiklos kokybės vertinimą, kurio tikslas yra kurti mokyklą kaip nuolat savo veiklos kokybę įsivertinančią ir tobulėjančią organizaciją. Mokyklos veiklos kokybės  vertinimo uždaviniai yra:

 • rinkti patikimus duomenis apie mokyklos veiklą;
 • išsiaiškinti mokyklos veiklos privalumus ir trūkumus;
 • susitarti dėl mokyklos veiklos  tobulinimo prioritetų;
 • aptarti gerosios praktikos pavyzdžius ir juos skleisti.

Atliekant mokyklos veiklos kokybės vertinimą laikomasi objektyvumo, kolegialumo, konfidencialumo principų.


4. Viešųjų pirkimų komisija:

Ūkio reikmenims:

Komisijos pirmininkė – Loreta Pocienė, direktorės pavaduotoja ūkiui.

Komisijos nariai:

 1. Alvyda Usalienė, progimnazijos tarybos narė;
 2. Janina Grigienė, mokyklos direktorė – administracijos atstovė;
 3. Audronė Pivorienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
 4. Renata Lomsargienė, raštinės vedėja.

Vadovėliams ir grožinei literatūrai:

Komisijos pirmininkė – Aldona Tilvikienė, bibliotekos vedėja.

Komisijos nariai:

 1. Alvyda Usalienė, progimnazijos tarybos narė;
 2. Janina Grigienė, mokyklos direktorė – administracijos atstovė;
 3. Renata Lomsargienė, raštinės vedėja.

5. Mokytojų atestacijos komisija:

Komisijos pirmininkė – Janina Grigienė, mokyklos direktorė;

Komisijos nariai:

 1. Raimonda Mickienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė,
 2. Ingrida  Norkienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė,
 3. Danutė Trakumienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų  tarybos atstovė,
 4. Rasa Norbutienė, mokinio mama, Mokyklos tarybos atstovė.

Mokytojų atestacijos komisijos funkcijos:

 • teikia informaciją mokytojams apie atestacijos tvarką, mokytojų atestacijos  programą, komisijos posėdžių datas bei atestacijos komisijos nutarimus;
 • atsižvelgdama į per metus pateiktus mokytojų prašymus, kasmet rengia ir suderinusi su institucijos vadovu, Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikia steigėjui/valdymo organui, tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programą;
 • tvirtina atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams;
 • tvirtina atestacijos komisijos darbo reglamentą;
 • svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir gali priimti sprendimus;
 • svarsto klausimus dėl mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai;
 • gali atidėti (pratęsti) atestacijos (pagal mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą) ar mokytojo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo terminą, gavusi motyvuotą mokytojo prašymą (dėl ligos, stažuotės ar kitų objektyvių priežasčių);
 • svarsto mokytojų prašymus dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo (pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 81punktą).

Mokytojų atestacijos komisijos posėdžių grafikas 2021 m.

1. Birželio 09 d.

2. Gruodžio 15 d.

Atnaujinta 2021 11 03

Hits: 9274

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.