Savivalda

Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Tėvų taryba, Metodinė taryba.

Mokyklos taryba

Mokyklos taryba yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, renkama trejiems metams. Taryba telkia mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus ar kitus teisėtus mokinio atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems mokyklos interesams.

Tarybą sudaro 9 nariai: tris tėvus (kitus teisėtus mokinio atstovus) deleguoja tėvų taryba, tris mokytojus – mokytojų taryba, tris 6–8 klasių mokinius – mokinių taryba.

Mokyklos taryba:

 • teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria mokyklos strateginiam, metin bnvės veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus;
 • teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos struktūros tobulinimo;
 • išklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
 • teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, mokyklos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo;
 • svarsto mokyklos pedagogų, tėvų, mokinių savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui;
 • deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus, atestuojant mokyklos direktorių, jo pavaduotojus;
 • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.

 

 

Mokyklos tarybos sudėtis 

1. Lijana Simutienė - mokyklos tarybos pirmininkė, istorijos mokytoja
2. Loreta Sutkienė - mokyklos tarybos narė, sekretorė, technologijų mokytoja
3. Irena Micevičienė - mokyklos tarybos narė, pradinių klasių mokytoja
4. Liepa Navickaitė - mokyklos tarybos narė, 8c klasės mokinė
5. Skaistė Daugėlaitė - mokyklos tarybos narė, 8b klasės mokinė
6. Beatričė Genytė - mokyklos tarybos narė, 8a klasės mokinė
7. Daiva Budvytienė - mokyklos tarybos narė, mokinio mama
8. Natalija Galyginienė - mokyklos tarybos narė, mokinio mama
9. Rasa Norbutienė - mokyklos tarybos narė, mokinio mama

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius.

Mokytojų taryba:

 • svarsto bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 • teikia siūlymus dėl mokyklos metinio veiklos, ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;
 • analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus;
 • deleguoja atstovus į Tarybą, mokytojų atestacijos komisiją;
 • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.

Mokytojų tarybos pirmininkė mokyklos direktorė Janina Grigienė


Mokinių taryba

Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Mokinių tarybą sudaro 5–8 klasių seniūnai.

Mokinių taryba:

 • padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
 • peikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
 • organizuoja savanorių judėjimą;
 • atstovauja mokinių interesams taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises mokykloje;
 • rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;
 • dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • svarsto mokyklos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.

Mokinių tarybos sudėtis 

Mokinių tarybos nariai:

Klasė

Klasės seniūno vardas, pavardė

1a

Anglickaitė Karolina

1b

Edvardas Stankus

1c

Tija Grakauskaitė

1d

Audra Zabielaitė

2a

Gintarė Jokševičiūtė

2b

Liepa Šliogerytė

2c

Kornelija Uznytė

2d

Emilis Jonaitis

3a

Augustė Pukinskytė

3b

Silvija Sokolova

3c

Viltė Rabačiauskaitė

3d

Gabriela Globytė

4a

Kamilė Kryžinauskaitė

4b

Augustas Sadauskas

4c

Monika Dokšaitė

4d

Emilijus Lukšas

5a

Evita Dainiūtė

5b

Šabanas Martynas

5c

Kasparas Razmas

6a

Urtė Urbonaitė

6b

Renaldas Kazlauskas

6c

Auksė Skvarčinskaitė

6d

Tajus Paulauskas

7a

Beatričė Genytė

7b

Amelija Benetytė

7c

Andromeda Jonikaitė

8a

Martynas Kačinskas

8b

Titas Dainius

8c

Gustė Sungailaitė

Mokinių tarybos pasitarimai vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais po 4 pamokų 213 kab.

Tėvų taryba

Tėvų tarybą sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai.

Tėvų taryba:

 • teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais;
 • analizuoja mokyklos lėšų panaudojimo tikslingumą;
 • deleguoja atstovus į tarybą;
 • nagrinėja tėvų (kitų teisėtų mokinio atstovų) prašymus, skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas;
 • dalyvauja tėvų (kitų teisėtų mokinio atstovų) diskusijose, mokyklos renginiuose;
 • svarsto mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų teikiamus klausimus.

Tėvų tarybos sudėtis:

Klasė

Vardas, pavardė

1a klasė

Eidininkas Evaldas         

1b klasė

Julija Overlingienė

1c klasė

Monika Grakauskienė

1d klasė

Loreta Petrylienė

2a klasė

Joana Panfilova

2b klasė

Ingrida Anužė

2c klasė

Lina Lengvienė

2d klasė

Lina Ronkutė

3a klasė

Vilma Karnauskienė

3b klasė

Asta Rubavičienė

3c klasė

Dalia Balsienė

3d klasė

Joana Montvydienė

4a klasė

Vaidas Šėperys

4b klasė

Elvyra Janutienė

4c klasė

Natalija Galyginienė

4d klasė

Vilma Stulginskytė

5a klasė

Ugnius Litvinas

5b klasė

Judita Šabanienė

5c klasė

Lina Razmienė

6a klasė

Aušra Bružienė

6b klasė

Natalija Jankauskienė

6c klasė

Rasa Jurčiuvienė

6d klasė

Ona Petrauskienė

7a klasė

Edgaras Portnovas

7b klasė

Airida Jurkuvienė

7c klasė

Laura Tarozienė

8a klasė

Daiva Skersienė

8b klasė

Natalija Gavrilkina

8c klasė

Žana Bulauskienė

 


 Metodinė taryba

Progimnazijos metodinės veiklos prioritetai:

 • ugdymo turinio ir ugdymo proceso kaita,
 • mokytojo kompetencijų ugdymas – kintantis mokytojo vaidmuo bei darbo stilius ugdymo procese.

Metodinės tarybos veiklos kryptys:

 • ugdymo turinio kaita- dėmesys pasirengimui diegti atnaujintas pradinio ir pagrindinio ugdymo BP,
 • IKT taikymas ugdymo procese,
 • metodinis darbas su naujai atvykusiais pedagogais,
 • gabių vaikų ugdymas, stiprinant dalykų integraciją,
 • mokytojo kompetencijų ugdymas – kintantis mokytojo vaidmuo bei darbo stilius ugdymo procese,
 • specialiųjų poreikių vaikų ugdymas,
 • metodinių grupių veiklos koordinavimas,
 • metodinis darbas su mokinių tėvais,
 • profesinis informavimas bei konsultavimas.

Metodinės veiklos uždaviniai:

 • inicijuoti ir užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą,
 • skleisti metodines ir dalykines naujoves,
 • dalintis gerąja metodine patirtimi ir ją skatinti,
 • gerinti pamokos kokybę ir tobulinti vertinimo/ įsivertinimo sistemą (patirčių paieška ir kaupimas),
 • vykdyti tikslingą dalykų integraciją (projektai, integruotos pamokos, popamokinė veikla),
 • aptarti – svarstyti dalykų metinių teminių planų struktūrą.

Metodinės veiklos formos:

 • pranešimai, seminarai ir kvalifikacinės programos,
 • atviros pamokos, olimpiados ir konkursai, popamokinės veiklos renginiai,
 • konsultacijos, projektai, sportinė veikla,
 • idėjų ir patirties mainai mokykloje, tarp mokyklų.

 

Metodinės tarybos sudėtis:

 1. Asta Čiunkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – metodinės veikos koordinatorė,
 2. Ingrida Norkienė – metodinės tarybos pirmininkė,
 3. Rasa Rapolavičienė – socialinių mokslų ir lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
 4. Jūratė Kačinskienė – gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
 5. Ligita Ubartaitė – pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
 6. Jurgita Lileikytė - menų ir sporto mokytojų metodinės grupės pirmininkė
 7. Jurgita Gainienė– užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Hits: 9236

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.