Vadovai

Janina 001

Direktorė Janina Grigienė

I vadybos kvalifikacinė kategorija
Tel. 8-46 363363
EL.paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.@gmail.com
 

Gyvenimo aprašymas

1978 m. baigė Kelmės rajono Vaiguvos vidurinę mokyklą.

1982 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto  fizikos matematikos fakultetą ir įgijo fizikos mokytojos kvalifikaciją.

2007 m. baigė Klaipėdos universiteto švietimo kokybės vadybos magistrantūros studijas ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Nuo 1982 m. iki 1986 m. dirbo Klaipėdos 10 vidurinėje mokykloje pailgintos dienos grupės auklėtoja.

Nuo 1987 iki 1997 – Klaipėdos „Varpo“ vidurinėje mokykloje – fizikos mokytoja.

Nuo 1997 m. vadovauja Klaipėdos Prano Mašioto mokyklai.

2003 m. suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

2011 m. suteikta I vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Gerai moka rusų kalbą, vidutiniškai anglų ir vokiečių kalbas, silpnai – italų kalbą.

Ištekėjusi, užaugino dvi dukras.

Veiklos sritys

  • Organizuoja Mokyklos darbą, kad būtų įgyvendinami Mokyklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos.
  • Užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Mokyklos nuostatų;
  • Vadovauja Mokyklos strateginio ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui.
  • Tvirtina Mokyklos struktūrą teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Nustato Mokyklos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, pavaduotojų, struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis.
  • Teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia įstaigos darbuotojus, tvirtina jų pareigybių aprašymus, pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Priima mokinius Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir sudaro mokymo sutartis;
  • Suderinęs su Mokyklos taryba tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kuriose nustato mokinių ir darbuotojų teises, pareigas, atsakomybę, bendruomenės narių elgesio ir etikos normas.
  • Organizuoja ir vykdo mokinių pasiekimų tyrimus, prireikus patikrinimus, brandos egzaminus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
  • Analizuoja Mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą.
  • Organizuoja Mokyklos veiklos įsivertinimą, išorinį vertinimą.
  • Leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą.
  • Sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes.
  • Organizuoja pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą, atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
  • Sudaro Mokyklos vardu sutartis.
  • Organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą.
  • Valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jomis disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaudamasis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais.
  • Inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą.
  • Kartu su Mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant Mokyklos pastatų ar Mokyklos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Bendradarbiauja su mokinių tėvais (kitais teisėtais jų atstovais), švietimo pagalbos, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje.
  • Atstovauja Mokyklai kitose institucijose.
  • Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, kitus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus bei Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

IMG 0326.JPG          5.660.510  2012.10.22
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Audronė Pivorienė
I vadybos kvalifikacinė kategorija
Tel. 8-645 41965
El. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
Veiklos sritys
 • Sudaro 1 – 8 klasių pamokų tvarkaraščius.
 • Administruoja elektroninio dienyno sistemą, prižiūri 5 - 8 klasių elektroninio dienyno pildymą.
 • Kontroliuoja ir analizuoja 5 – 8  klasių mokinių lankomumo ir pažangumo apskaitą.
 • Organizuoja ir koordinuoja 1 – 8 klasių mokinių mokymą namuose.
 • Pildo darbo laiko  apskaitos žiniaraštį.
 • Kuruoja matematikos, informacinių technologijų, dailės, technologijų, muzikos, kūno kultūros, žmogaus saugos, gamta ir žmogus, fizikos, chemijos, biologijos, choreografijos, tikybos ir etikos mokytojų , 5 – 8 klasių auklėtojų darbą, rengia kuruojamųjų mokytojų atestacijos dokumentus.
 • Inicijuoja informacijos pateikimą mokyklos interneto svetainėje pagal kuruojamas sritis.
 • Inicijuoja  kuruojamų dalykų mokytojus organizuoti olimpiadas, renka ir kaupia žinias apie mokinių laimėjimus miesto ir respublikos olimpiadose.
 • Organizuoja ir kontroliuoja ugdymo planų, kuruojamų dalykų programų vykdymą.
 • Koordinuoja gabių vaikų ugdymą 5-8 klasėse.
 • Tvarko statistines ataskaitas, susijusias su 1 – 8 klasių mokinių ugdymo procesu.
 • Analizuoja mokinių pasiekimus, padarytą pažangą ir nustato ugdymo pokyčius 5 – 8 klasėse.
 • Inicijuoja ir koordinuoja bendradarbiavimą su miesto ir šalies progimnazijomis ir gimnazijomis.
 • Organizuoja ir koordinuoja užsieniečių mokymą mokykloje.
 • Organizuoja ir koordinuoja mokytojų budėjimą mokykloje.
 • Koordinuoja mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymą mokykloje.

  
IMG 0328.JPG          5.645.411  2012.10.22

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams

 

Loreta Pocienė

 Tel. 8-68222976

 El. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Veiklos sritys 

 • Rūpinasi mokyklos materialiniais ir informaciniais ištekliais, patalpų paruošimu darbui, sanitarija ir higiena.
 • Organizuoja ir kontroliuoja valytojų, budėtojų, rūbininkų, darbininkų, kiemsargių, elektriko, santechniko, staliaus, kompiuterių inžinieriaus darbą.
 • Numato ir organizuoja einamuosius mokyklos remonto darbus.
 • Rūpinasi mokyklos pastatų, inventoriaus ir mokymo priemonių apsauga.
 • Naujai priimtus darbuotojus supažindina su pareigybių aprašymais, organizuoja įvadinius darbo saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instruktažus.
 • Sudaro viešųjų pirkimų konkurso sąlygas ir organizuoja viešuosius pirkimus.
 • Vykdo mokyklos direktoriaus nuolatinius ir laikinus įpareigojimus.

Atnaujinta 2021 09 01

 

Hits: 18094

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.