Mokinių saviraiška

2021-2022 m.m. mokykloje veikia šie neformaliojo švietimo būreliai:

,,Augu su IKT“ 1a kl. (mokytoja I.Norkienė)

Šiuolaikiniai vaikai skaitmeninėmis technologijomis naudotis pradeda anksčiau negu pieštukais. Netrukus net ir kasdienybėje žmogų sups vis daugiau išmaniųjų daiktų, kuriuos teks valdyti, tobulinti, su kuriais teks bendrauti ir kurti dar labiau išmanų pasaulį. Matydami tokias ateities vizijas, mokslininkai informatinį mąstymą rekomenduoja pradėti ugdyti kuo anksčiau.

Mokiniai, lankantys papildomo ugdymo būrelį ,,Augu su IKT“:

 • Supažins su naujausiomis IT programomis, mokysis su jomis dirbti;
 • Mokysis kūrybiškai naudotis IKT technika ir priemonėmis;
 • Ugdysis kompiuterinį mąstymą: gebėjimą analizuoti uždavinius ir juos spręsti panaudojant IKT;
 • Kels savo motyvaciją, ugdysis kūrybiškumą, išradingumą.

Programavimas – šio amžiaus įgūdis, kuris lydės vaiką visą gyvenimą, nes mokydamiesi programuoti vaikai mokosi mąstyti apie mąstymą.


Anglų kalba ,,Hello“ 1b kl. (mokytoja I.Valančienė)

Anglų kalbos būrelio ,,Hello“ programa skirta pirmų klasių vaikams, kurie nori išmokti kalbėti anglų kalba. Užsiėmimų metu didžiausias dėmesys bus skiriamas vaikų bendravimui anglų kalba, naudojant aktyvius mokymo metodus, atskleidžiant vaiko asmenybę bei ugdant jo saviraišką. Programos turinys apima kasdienes, vaikams aktualias temas, su kuriomis jie susiduria tiek asmeninėje, tiek socialinėje aplinkoje. Vaikai išmoks prisistatyti, užduoti klausimus, kurs monologus, dialogus, vaidins, žiūrės edukacinę animaciją, atliks kūrybines užduotis. Programos pabaigoje jie gebės vartoti minimalų paprastų gramatinių struktūrų ir sakinio modelių skaičių pagal išmoktą medžiagą. Veikla tobulins vaikų kalbėjimo ir klausymo įgūdžius, ugdys socialines, asmenines, komunikavimo kompetencijas.


"Atrakink duris į sveikatos šalį" 1c kl. (mokytoja L.Kazakauskienė)

 

Liaudies išmintis teigia: pametei daiktą – nieko nepametei, praradai laiką – daug praradai, netekai sveikatos – visko netekai. Reikia viso gyvenimo, kad taptum stiprus, sveikas, išmintingas, bet pakanka akimirkos, kad pasidarytum ligonis.

Sveikatos ugdymo tikslas – padėti mokiniams suprasti, kas yra sveikata, padėti įgyti sveikatai naudingus gebėjimus bei įpročius, skatinti mokinius pasirinkti sveiką gyvenimo būdą bei raginti sveikatintis kitus.

„Atrakink duris į Sveikatos šalį“ užsiėmimų metu pirmokėliai :

 • išmoks pagrindines saugaus eismo taisykles;
 • susipažins su sveikos mitybos principais ir taisyklėmis;
 • susipažins su įvairiomis aktyvaus judėjimo rūšimis;
 • išsiaiškins dienos režimo svarbą mokinio gyvenime;
 • mokysis pasirūpinti savo emocine sveikata.

Mokiniai dalyvaus konkursuose, viktorinose, SEU olimpiadoje „Dramblys“.

Sveikata – ne ta prekė, kurią galėtume nusipirkti. Taigi turime sveikatintis patys ir kiek įmanydami raginti kitus.


„Pirmieji finansiniai įgūdžiai" 2a kl. (mokytoja V.Narkienė)

Neturint pakankamai pinigų valdymo įgūdžių, kyla grėsmė patirti įvairių finansinių sunkumų: netikėtai likti be pinigų, patirti nuostolių ar įklimpti į skolas. Todėl labai svarbu ugdyti finansinį raštingumą nuo mažumės. Finansinio raštingumo  būrelio „Pirmieji finansiniai įgūdžiai“ metu mokysimės  valdyti finansus, sudaryti biudžetą bei taupyti. Ugdysime  dėmesingumą, atliekant matematiniais bei finansiniais gebėjimais pagrįstas užduotis.


„Mąstau ir kuriu" 2c kl. (mokytoja R.Tirūnienė)

Būrelio tikslas ugdyti mokinių informatinio mąstymo įgūdžius bei gebėjimus naudotis šiuolaikinėmis technologijomis. Neformalaus ugdymo užsiėmimų metu mokiniams sprendžiant įvairias užduotis, žaidžiant žaidimus mokomasi tartis, apmąstyti, taisyti klaidas. Naudojamasi jų amžiui skirtomis interaktyviomis skaitmeninėmis mokomosiomis programomis. Sudaromos galimybės ne tik pasinerti į informatinio mąstymo užduočių pasaulį, bet ir pajusti kūrybos galią.


„Gamtukai" 3a kl. (mokytoja B.Zubrickienė)

„Gamtukai" – tai susirinkę į būrį gamtos mylėtojai. Jie stebi pasaulį, domisi jo paslaptimis, atranda žmogaus ir gamtos sąsajas. Ugdytiniai dalyvauja šalies gamtamokslinėse konferencijose. Jose pateikia savo atliktų bandymų, ieškojimų pastebėjimus, išvadas.

Šiais mokslo metais jaunieji tyrinėtojai vykdys Lietuvis Pajūrio fenologinius stebėjimus ir dalyvaus projekte "Medžio gyvenimas".


Gudručių klubas" 3a kl. (mokytoja B.Zubrickienė)

Šis mokinius suburiantis klubas siekia ugdyti mokinių aukštesniuosius mąstymo ir kūrybiško įgytų žinių taikymo gebėjimus   bei paskatinti mokinius domėtis problemų sprendimo būdais. Spręsdami logines užduotis, galvosūkius jie  konkrečiose praktinėse situacijose taikys bendrąsias kompetencijas ir įgytas žinias. Klubo nariai dalyvaus įvairiose matematikos olimpiadose, konkursuose. Neįprastose  aplinkybėse gebės taikyti kūrybišką mąstymą, minčių orginalumą.


„Informatikos pradmenys" 3b kl. (mokytoja L.Ubartė)

Informatinio ugdymo pradinėje mokykloje tikslas – padėti mokiniams ugdytis informatinį mąstymą ir gebėjimus sumaniai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, siekiant veiksmingai mokytis visų dalykų, įgyti skaitmeninės kompetencijos, būtinos kiekvieno žmogaus visaverčiam gyvenimui, žinių visuomenėje, pagrindus. Užsiėmimų metu, dirbdami su įvairiomis programėlėmis, mokiniai mokysis esminių darbo kompiuteriu įgūdžių, susipažins su programavimo pagrindais, kurs animuotus projektus.


„Linksmoji matematika“  3b kl. (mokytoja L. Ubartė) 

Būrelis skirtas mokiniams, rimčiau besidomintiems matematika. Užsiėmimai padės mokiniams stiprinti jų matematinius gebėjimus, ugdyti loginį ir kritinį mąstymą, mokymuisi pasitelkiant įdomią, patrauklią veiklą. Mokiniai mokysis kūrybiškai pažinti matematiką per praktinę veiklą, sprendžiant matematines problemas, ieškant naujų ir įdomesnių sprendimo būdų. Bendradarbiaudami su bendraamžiais, vaikai lavins gebėjimą originaliai mąstyti, motyvuotai reikšti savo mintis ir argumentuotai pateikti išvadas.


„Matematikos vingrybės" 3c kl. (mokytoja R. Kušlienė)

Būrelio tikslas -  tobulinti įgytus matematinius gebėjimus, kurie padėtų sėkmingai mokytis toliau, siekti aukštesnių rezultatų, skatintų domėtis matematika.

Spręsdami įvairius galvosūkius, aritmetinius rebusus, statistines, nestandartinės  loginio mąstymo reikalaujančias užduotis, mokiniai lavins  mąstymą, vaizduotę, įžvalgumą, pastabumą, kūrybiškumą, savarankiškumą, pagal  savo intelektines galias įvaldys matematinio mąstymo elementus, spręs jų patirtį ir interesus atitinkančias kasdienio gyvenimo problemas.


KMU Muzika 3d kl., 4c kl. (mokytojos O.Turauskienė, L.Grybauskienė)

Kryptingas meninis (muzikinis) ugdymas pradedamas pirmoje klasėje. Šios veiklos tikslas – lavinti muzikinę (melodinę, harmoninę, ritminę) klausą, atmintį, intonaciją, plėtoti individualaus ir kolektyvinio muzikavimo saviraiškos galimybes, bendravimo kompetencijos.

Čia be jokios atrankos visi mokiniai dalyvauja meninėje - muzikinėje veikloje. Didžiausias dėmesys yra skiriamas dainavimui, muzikavimui įvairiais ritminiais instrumentais bei grojimui išilginėmis fleitomis. Mokiniai noriai koncertuoja įvairiuose mokyklos renginiuose, klasės šventėse kryptingo meninio ugdymo veiklos pristatymuose.


KMU Šokiai 3c kl., 4b kl. (mokytoja R.Levencova)

Kryptingas meninis ugdymas (šokis) 1-4 klasėse. Šokis - tai veiksminga priemonė įtraukti moksleivius į mokymosi procesą, gerinti jų pasiekimus bei tenkinti prigimtinį poreikį judėti. Kartu su kitomis meno šakomis, šokis padeda mokiniams išsiugdyti svarbiausius gebėjimus: kūrybiškumą, gebėjimą kelti bei spręsti problemas, gebėjimą bendrauti. Mokiniai noriai dalyvauja įvairiuose mokyklos renginiuose ir kryptingos meninio ugdymo veiklos pristatyme.

 


KMU Dailė 4a kl.  (mokytoja I. Micevičienė)

Vykdant  šią programą,  ugdomos 4a klasės mokinių asmeninės kompetencijos – gilesnis ir visapusiškas savęs pažinimas, savistaba, pasitikėjimas savimi, savęs vertinimas, sveika gyvensena, atsakomybė už savo veiksmus. Edukacinės kompetencijos - mąstymo lankstumas, t. y. loginis mąstymas. Socialinės kompetencijos - bendravimas ir bendradarbiavimas, darbas komandoje, sprendimų priėmimas, konfliktų sprendimas, lygių galimybių įsisąmoninimas. 4a klasės mokiniai  dar labiau gilinsis į tapymo, piešimo, dekoravimo, štampavimo, aplikavimo, lankstymo  technikų ypatumus, kurs darbus, kuriais puoš mokyklos ir klasės aplinką. Lavės mokinių pastabumas, erdvės suvokimas, vaizduotė. Vaikai gilins žinias apie pagrindines dailės raiškos priemones,  stiprins įgūžius kaip dirbti atsargiai, laikantis higienos ir saugaus darbo taisyklių, patirs teigiamų emocijų,  ugdysis dorinės asmenybės savybes ir nuostatos.


„Kalbos labirintai" 4a kl. (mokytoja I.Micevičienė)

Vykdant  veiklą šiame būrelyje, mokiniai  išplės savo kultūrinį akiratį, pažins svečius kraštus ir turės galimybę geriau pažinti save bei atrasti margą gražų pasaulį, kuriame mums tenka laimė gyventi .Vaikai patirs teigiamų emocijų,  skaitydami ir patys kurdami pasakas, formuosis pagarba protėvių paveldui. Mokiniai mokysis suprasti skaitomus kūrinius, atliks teksto supratimo  ir kūrimo užduotis,  suvoks, kokia graži ir turtinga lietuvių kalba ir kiek daug labirintų laukia, keliaujant gramatikos pažinimo keliais. Bus ugdomos mokinių asmeninės kompetencijos – gilesnis ir visapusiškas savęs pažinimas, pasitikėjimas savimi, laisvumas, reiškiant mintis. Edukacinės kompetencijos - mąstymo lankstumas, t. y. loginis mąstymas, minčių dėstymo nuoseklumas, kūrybiškumas. Socialinės kompetencijos - bendravimas ir bendradarbiavimas, darbas komandose. Bus skiepijamas supratimas, kad visi keliai bei takeliai visada parvestų į gimtą kraštą, neleistų jo pamiršti, kad vertintume žemę, po kurią vaikščiojame, ir suprastume, kad kitur laimės nerasime, jei jos neturėsime savyje.


 KMU Teatras 4d kl. (mokytoja D.Budvytienė)

Teatras – tai burtažodis, kurį ištarus suvirpa jautriausios dvasinio skrydžio siekiančio žmogaus stygos.

Teatras kaip magnetas traukia vaikus ir jaunimą ieškoti galimybių išreikšti save, ir scena dažnai tampa vieta, kurioje atsiveria neramios sielos, susikurdamos savo pasaulį dialogui su rūsčia kasdienybe.

Teatro būrelis – kaip tik tai ko reikia mokykloje.

Teatro būrelio pagrindiniai tikslai – puoselėti sugebėjimą atsipalaiduoti, išmokti sukaupti dėmesį, plėtoti kalbinės komunikacijos įgūdžius, ugdyti stiliaus jausmą, vaidybinius įgūdžius, autentiškumą ir kūrybinį gyvybingumą. Ir svarbiausia padėti įsisąmoninti, kad visus teatro įgūdžius, elementus galima puikiai pritaikyti gyvenime.


„Galvosūkių šalyje" 4d kl. (mokytoja D.Budvytienė)

Galvosūkių šalis“ gali padėti jums įgyti savotišką supergalią ir pademonstruoti neįtikėtinus triukus. Arba tiesiog palengvinti gyvenimą besimokant. Skaičiuoti mintinai ir daryti tai greitai – įmanoma. 

Būrelyje vaikai mokysis:

 • Tiksliai suvokti, ką reikia atlikti;
 • Mokysis susikaupti ir būti pastabiais;
 • Stengsis suvokti užduoties visumą, analizuoti;
 • Bandys nustatyti loginius ryšius;
 • Susidarys sprendimo paieškos strategijas;
 • Numatys sprendimus, darys prielaidas ir jas patikrins;
 • Mokysis daryti išvadas.

Na ir žinoma, spręsdamas žaismingas užduotis, vaikas bus skatinamas logiškai mąstyti.


Jaunučių choras "Bangelė"  (mokytoja L. Grybauskienė)

Jaunučių choras “Bangelė" Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos meninis kolektyvas, kuriame dainuoja 1-4 klasių mokiniai. Šiam chorui vadovauja mokytoja Ligita Grybauskienė, akompanuoja - Saulius Šiaučiulis. Dainuodami chore mokiniai turi galimybę lavinti klausą, vokalinius įgūdžius, plėsti balso diapazoną bei ugdyti muzikinį skonį, emocionalumą, laisvumą. Jaunučių choras „Bangelė“ aktyviai dalyvauja įvairiuose mokyklos renginiuose, respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, dainų šventėse, kur esame vertinami ir giriami už puikų balsų derinimą bei vokalą.

 Choras “Bangelė” Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje – konkurse „Mes Lietuvos vaikai“ (2004 m., 2008 m., 2011m., 2016m.) laimėjo I ir II laipsnio diplomus, 2006 m. dalyvavo Klaipėdos krašto vaikų ir jaunimo dainų šventėje - „Pavasario balsai“, Lietuvos dainų šventėje „Būties ratu“ (2007 m.), Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventėje  „Amžių sutartinė“ (2009 m.)., Moksleivių Dainų šventėse „Mes -laisvės vaikai" (2005m.) „Mūsų vardas - Lietuva“ (2012m.), „Tu mums viena" (2016m.), respublikiniame moksleivių chorų festivalyje „Dainų mozaika“ Vilniuje Šv. Kotrynos bažnyčioje bei nuo 2012 m. dalyvauja Vakarų Lietuvos krašto Dainų šventėse Klaipėdoje.


Mišrus vokalinis ansamblis (mokytoja L. Grybauskienė)

Kolektyvas turi turtingą kūrybinę biografiją: tris kartus LRT konkurso „Dainų dainelė“ TV koncertų dalyviai, įvairių respublikinių bei tarptautinių konkursų prizinių vietų laimėtojai.

Nuo 2020 m. susibūrė nauji ansamblio nariai – 5a klasės mokiniai. Savo pirmuosius žingsnius scenoje jau išbandė dalyvaudami Klaipėdos krašto vaikų ir jaunimo festivalyje-konkurse „Giest lakštingalėlis 2021“. Pasirodydami nuotoliniame tarptautiniame konkurse „Osaka-2021“ (Japonija) nudžiugino I-ąja vieta.    Šiais mokslo metais mišraus vokalinio ansamblio nariai augins ir tobulins muzikinius gebėjimus – intonaciją, ansambliškumą, ritmo pojutį ir t.t.   

Kūrybingų, dainingų ir  sėkmingų 2021-2022 mokslo metų!


„Groju ukulele" (mokytoja L. Grybauskienė)

Nediduke keturstygė gitara atkeliavusi Iš Havajų tapo labai populiarus šių dienų instrumentas, kuriuo galima  atlikti populiariosios, roko ar klasikinės muzikos kūrinius. Šios programos tikslas:  suteikti vaikams ukulelės grojimo pradžiamokslį, mokytis grojimo technikos, lavinti muzikalumą smagiai praleisti laiką kartu su bendraminčiais neabejingiems muzikai.


Vokalinis instrumentinis ansamblis „Šypsenėlė",  Gitaristų būrelis (mokytoja O.Turauskienė)

Šiuose būreliuose mokiniai mokosi groti gitara, dainuoja, muzikuoja. Ugdomas vaikų kūrybiškumas, skatinama saviraiška. Mokiniai dalyvauja įvairiuose mokyklos, miesto renginiuose. 


Šokių būrelis „Siekis" (mokytoja R.Levencova)

Tai užsiėmimai, kurių dėka vaikai tampa lankstūs, stipresni, sparčiau tobulėja kituose sportuose. Šokių būrelyje plėtojama fizinius, psichologinius ir socialinius vaiko įgūdžius. Šokdami įgyjame pasitikėjimo savimi, ieškome savo individualumo, bet tuo pačiu metu kartu mokomės būti ir veikti kaip komanda.

Šokių būrelį "Siekis" lankantys vaikai savo sugebėjimus parodo įvairiuose tarptautiniuose konkursuose, projektuose, koncertuose, pasirodymuose ne tik mokykloje, bet ir mieste.

SIEKIS YRA TAI, KAS MUS VEDA


„Jaunųjų matematikų klubas“ (mokytoja V.Žvinklienė)

„Jaunųjų matematikų klubas“ vyksta ketvirtadieniais 14.20 215 kab. Į šį klubą kviečiami 5-8 klasių mokiniai, kuriems labai gerai sekasi ir patinka matematika.

Mokiniai mokysis matematikos paslapčių ne tik rimtai, bet ir linksmai bei kūrybiškai, lavins loginį, kritinį, nestandartinį mąstymą, atmintį, pastabumą, spręs sudėtingesnius įvairaus turinio uždavinius, formuos gebėjimus geriau  orientuotis aplinkoje, o taip pat sėkmingai mokytis toliau.

 


„Kelionė į kompiuterių šalį"  ir 

„Kompiuterinė grafika"  (mokytoja G.Ruškienė)

Jaunas žmogus nebeįsivaizduoja savo gyvenimo be šiuolaikinių technologijų. O kad jomis mokiniai mokėtų naudotis saugiai, prasmingai ir atsakingai yra kviečiami savo žinias praplėsti  informacinių technogijų būreliuose: „Kelionė į kompiuterių šalį" (3-4 kl) ir „Kompiuterinė grafika" (5-8 kl.).

Šie užsiėmimai skirti visiems, kurie nori išmokti kurti kompiuterinius atvirukus, pristatymus, kompiuterinius žaidimus, sumaketuoti leidinius, skrajutes. Taip pat mokiniai programuos su micro:bit kompiuteriukais bei valgys robotus Photon.

Vaikai, dirbdami įvairiomis kompiuterinėmis programomis, ugdo savo kūrybiškumą, laviną vaizduotę, atmintį, loginį mąstymą. 


 „Jaunųjų geografų klubas" (mokytoja R.Rapolavičienė)

Mokykloje veikia 7 – 8 klasių būrelis „Jaunųjų geografų klubas“. Būrelio tikslas - plėtoti mokinių geografinę pasaulėvoką, skatinti domėjimąsi savo bei kitų šalių visuomenės ir gamtos įvairove, plėsti ir gilinti geografijos žinias ir suvokimą, padėti ugdyti socialinę kompetenciją.
Mokiniai dalyvaus konkursuose, olimpiadose, viktorinose, kad geriau pažintų savo kraštą, kultūrines tradicijas, pagilintų geografijos žinias, stebės ir tyrinės gamtą, dalyvaus kūrybinių darbų konkursuose, rengs projektus, atliks tiriamuosius darbus.


 „Jaunųjų biologų klubas" (mokytoja J.Kačinskienė)

Būrelyje mokiniai mokysis gyvosios gamtos sandaros ir funkcionavimo ypatumų, analizuos  mokslinio mąstymo ir tyrimo gebėjimų, pasirengs tolimesniam mokymuisi ir praktinei veiklai. Mokiniai dalyvaus respublikiniuose projektuose, viktorinose.


Sportiniai žaidimai 7-8 kl. (mokytoja L.Kulvietytė)
 
Judrieji ir sportiniai žaidimai - svarbi mokinių fizinio ugdymo, sveikatos stiprinimo bei asmenybės formavimo priemonė. Tai pirmoji sportinių žaidimų pakopa. Kūno kultūros programoje didelis dėmesys kreipiamas į moksleivių fizinių ypatybių ugdymą, fizinio krūvio didinimą. Šiuos uždavinius padeda įvykdyti žaidimai, kurie pagyvina užsiėmimus ir sudomina mokinius.

Žaidimai atlieka daugybę funkcijų: biologinę, judėjimo, intelektinę, estetinę, dorovinę, socialinę. Judrieji žaidimai padeda lengviau atlikti įvairius pratimus, sukelia teigiamas emocijas, sudaro geras galimybes patrauklia forma lavinti vaikų judėjimo įgūdžius, kūrybiškai taikyti juos įvairiose žaidimo situacijose. Žaidimai ugdo vaiko iniciatyvą, savarankiškumą, padeda geriau suvokti jį supantį pasaulį. Vaikai išmoksta sutartinai veikti didelėje žaidėjų grupėje, paklusti žaidimo taisyklėms, įpranta veikti greitai ir tiksliai, sekti vadovo signalus. Vaikai mokosi gyventi kolektyve draugiškai.

Aktyvi ir geranoriška veikla žaidimo metu efektyviai aktyvina funkcinę organų ir jų sistemų veiklą, stimuliuoja organizmo augimą. Taip stiprinama sveikata. Žaidimų įvairovė sudaro visas galimybes parinkti juos kiekvienam pagal fizinį pajėgumą, turimą patirtį ir žaidimo sąlygas.


Krepšinis 7-8 kl. (mokytoja L.Kulvietytė)

Krepšinio būrelis teikia daug progų ugdytis doro, sąžiningo rungtyniavimo bei varžymosi, savitvardos, bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius, tuo pačiu stiprina sveikatą, puoselėja fizines galias.

Krepšinis – viena iš fizinio auklėjimo priemonių. Šio sportinio žaidimo bruožai yra: judesių įvairumas ir gausumas, kompleksinis poveikis organizmo funkcijoms ir judesių kokybei, varžybinė veikla, žaidimo emocionalumas, žaidimo paprastumas bei neribotos tobulėjimo galimybės.

Žaidžiant krepšinį, lavėja pagrindinės fizinės savybės: greitumas, vikrumas, jėga, ištvermė, šoklumas, startinis greitis ir t.t.

Krepšinio išskirtinis pranašumas yra tai, kad žaidėjas pats reguliuoja savo judėjimo aktyvumą, o žaidžiant nuolat keičiasi fizinio krūvio pobūdis: po aktyvios veiklos esti poilsio pertraukėlės ir  t.t. Tai leidžia atlikti gana didelį darbą nepervarginant organizmo. Žaidžiant krepšinį, atliekami įvairūs judesiai įtraukiantys į darbą daug raumenų grupių, aktyvina kraujo apytakos ir kvėpavimo pratimų struktūrą.

Šis žaidimas mokiniams skatina teigiamas emocijas, leidžia būti komandoje, o t.y. priklausyti grupei. Tinkamai organizuojant krepšinio užsiėmimus galima ugdyti ne tik anksčiau išvardintus bruožus, bet ir humanistines vertybes, kurios šiandieninėje visuomenėje yra labai svarbios ir aktualios.

Mokyklos bendruomenė turi labai gerą sporto salę, atitinkančią visus higienos reikalavimus, o taip pat ir sportinį inventorių, kuris leidžia vesti krepšinio treniruotes.


Judrieji žaidimai 5-6 kl. (mokytoja L.Kulvietytė)


Sporto būrelis "Kvadratas" (mokytoja L.Kulvietytė)


Tarptautiniai Erasmus+ projektai 5-8 kl. (mokytoja V.Kerdokienė)

Dalyvavimas Erasmus+ tarptautiniuose projektuose suteikia galimybę paįvairinti mokomąjį procesą, skatinant mokinius mąstyti ir reikšti nuomonę aktualiomis temomis.Bendravimas su mokiniais iš įvairių Europos šalių yra puiki galimybė anglų kalbos vartojimo įgūdžiams gerinti.

Mokiniai vyksta į mokymo vizitus projektų partnerių šalyse.

Tarptautinis Erasmus+ projektas „Paaugliai prieš patyčias“

Projekto dalyviai – Lietuvos, Lenkijos, Vengrijos, Italijos, Turkijos mokyklų   mokiniai.

Dalyvaujančių šalių mokiniai bendradarbiaus, kad sukurtų tarptautinį prevencinį filmą, kuris bus jų indėlis į kovą su priekabiavimu ir diskriminacija. Filmą kurs projekte dalyvaujantys moksleiviai.


Tarptautinis Erasmus+ projektas “5 geros savijautos būdai-sveikos gyvenimo pusiausvyros užtikrinimas

Projekto dalyviai – Italijos, Jungtinės Karalystės, Vengrijos, Ispanijos, Rumunijos ir Lietuvos mokyklų mokiniai

Projektas skirtas penkiems mokinių fizinės ir emocinės  gerovės būdams įtvirtinti.

Penki mokinių geros savijautos būdai yra šie:

Ryšys su žmonėmis, dalijimasis, fizinis aktyvumas, buvimas dėmesingais, mokymasis visą gyvenimą

5 geros savijautos būdai-sveikos gyvenimo pusiausvyros užtikrinimas. Šis projektas padeda stiprinti dalyvaujančių mokyklų  bendruomenių narių įtrauktį per meną ir estetiką, sportą ir kulinariją, meilę gamtai ir atvirą bei draugišką bendravimą.


Atnaujinta 2021 09 20

 

Hits: 14827

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.