Mokinių saviraiška

Neformaliojo švietimo programų vykdymo  tvarkaraštis

1-8 kl. neformaliojo švietimo programų vykdymo tvarkaraštį galite parsisiųsti iš čia.


Progimnazijoje veikia šie neformaliojo švietimo būreliai:

Dailės būrelis 1 klasių mokiniams ( mokytoja R. Kušlienė)

Dailės būrelio tikslas - puoselėjant savitą vaikų pasaulėjautą, nuosekliai ir patraukliai ugdyti dailės raiškos gebėjimus ir estetinę nuovoką.

Išmėgindami įvairias tradicines ir šiuolaikines raiškos priemones mokiniai mokysis išradingai ir drąsiai eksperimentuoti ir improvizuoti, lavins kūrybiškumą, meninę įžvalgą ir mąstymą, pritaikys dailės raiškos ir pažinimo gebėjimus kurdami jaukią aplinką.


Būrelis „Muzikiniai žaidimai“  1 kl. mokiniams (mokytoja Ligita Grybauskienė)

Programos tikslai: suteikti galimybę vaikams turiningai praleisti laisvalaikį, tenkinti jų pažinimo, ugdymosi ir kūrybinės saviraiškos poreikius, puoselėti vertybines nuostatas ir muzikinius gebėjimus, suvienyti vaikus į bendrą muzikinę veiklą. Uždaviniai: 1. Gilinti muzikines žinias, ugdyti muzikalumą, lavinti balsą, ritmo pojūtį bei muzikinį skonį. 2. Mokyti bendrauti su bendraamžiais, nusiteikti pozityviai, palaikyti gerą nuotaiką žaidžiant, dainuojant, šokant. Mokiniai mokysis muzikos pažinimo, muzikinių žaidimų, judesio elementų, bendrauti ir dirbti komandoje. Programa padės vaikams integruotis į bendraamžių pasaulį per meninę raišką ir muzikinį ugdymą.


Būrelis „Informatikos pradžiamokslis“ 1 kl. mokiniams (mokytoja Rasa Tirūnienė)

Jo tikslas padėti mokiniams ugdytis informatinį mąstymą ir gebėjimus bei sumaniai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis. Naudojantis puikiomis priemonėmis, tinkamomis vaikams mokytis informatikos, per užsiėmimus bus sudaromos sąlygos spręsti praktines užduotis, kurių metu vaikai turės galimybę savarankiškai atrasti sekas, algoritmus, lavinti matematinius įgūdžius, erdvinį matymą. Taip pat jie mokysis skaidyti didelius darbus į mažesnius, dirbti etapais, planuoti į priekį. Planuojama, kad kurdami išmoks  komandinio darbo pagrindų, loginio mąstymo, kūrybiškumo ir sprendimų  paieškos technikų.  Žaisdami patirs atradimo džiaugsmą. Tenkinant vaikų  žingeidumą aplink gyvuojančioms technologijoms bus akcentuojama, kokia rizika ir grėsmės kyla, naršant internete bei saugaus darbo ir poilsio taisyklės naudojantis išmaniaisiais įrenginiais.


Anglų kalbos būrelis ,,Hello“ 1 kl. (mokytojos L.Ubartaitė ir I.Valančienė)

Anglų kalbos būrelio ,,Hello“ programa skirta pirmų klasių vaikams, kurie nori išmokti kalbėti anglų kalba. Užsiėmimų metu didžiausias dėmesys bus skiriamas vaikų bendravimui anglų kalba, naudojant aktyvius mokymo metodus, atskleidžiant vaiko asmenybę bei ugdant jo saviraišką. Programos turinys apima kasdienes, vaikams aktualias temas, su kuriomis jie susiduria tiek asmeninėje, tiek socialinėje aplinkoje. Vaikai išmoks prisistatyti, užduoti klausimus, kurs monologus, dialogus, vaidins, žiūrės edukacinę animaciją, atliks kūrybines užduotis. Programos pabaigoje jie gebės vartoti minimalų paprastų gramatinių struktūrų ir sakinio modelių skaičių pagal išmoktą medžiagą. Veikla tobulins vaikų kalbėjimo ir klausymo įgūdžius, ugdys socialines, asmenines, komunikavimo kompetencijas. 


 „Informatikos pradmenys" 2b kl. (mokytoja L.Ubartaitė)

Informatinio ugdymo pradinėje mokykloje tikslas – padėti mokiniams ugdytis informatinį mąstymą ir gebėjimus sumaniai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, siekiant veiksmingai mokytis visų dalykų, įgyti skaitmeninės kompetencijos, būtinos kiekvieno žmogaus visaverčiam gyvenimui, žinių visuomenėje, pagrindus. Užsiėmimų metu, dirbdami su įvairiomis programėlėmis, mokiniai mokysis esminių darbo kompiuteriu įgūdžių, susipažins su programavimo pagrindais, kurs animuotus projektus.


Dailė 3a kl.  (mokytoja I. Micevičienė)

Vykdant  šią programą,  ugdomos 3a klasės mokinių asmeninės kompetencijos - savęs pažinimas, savistaba, pasitikėjimas savimi, savęs vertinimas, sveika gyvensena, atsakomybė už savo veiksmus. Edukacinės kompetencijos - mąstymo lankstumas, t. y. loginis mąstymas. Socialinės kompetencijos - bendravimas ir bendradarbiavimas, darbas komandoje, sprendimų priėmimas, konfliktų sprendimas, lygių galimybių įsisąmoninimas. 3a klasės mokiniai susipažįsta su tapymo, piešimo, dekoravimo, štampavimo, aplikavimo technikomis, dalyvauja meninėje veikloje, kuriami darbai, kuriais puošiama mokyklos ir klasės aplinka. Lavėja mokinių pastabumas, erdvės suvokimas, vaizduotė. Vaikai susipažįsta su pagrindinėmis raiškos priemonėmis, mokosi dirbti atsargiai, laikantis higienos ir saugaus darbo taisyklių, patiria teigiamų emocijų,  ugdosi dorines asmenybės savybes ir nuostatas.


Būrelis „Menų kraitelė" 2-3 kl. (mokytoja J.Ramanauskienė)

Meną reikia jausti, o ne suprasti. – R. Gurmonas.

„Menų kraitelės" būrelio tikslas – puoselėti individualią vaiko raiškos nuovoką, nuosekliai ir patraukliai pateikiant. Išmėgindami įvairias tradicines ir šiuolaikines raiškos priemones mokiniai mokysis išradingai ir drąsiai eksperimentuoti, ir improvizuoti, lavins kūrybiškumą, meninę įžvalgą, mąstymą, kurs jaukią aplinką. Mokiniai išmoks ne tik piešti, tapyti, lipdyti, aplikuoti , bet ir susipažins su pagrindinėmis technikomis. Susipažins su pasaulio ir Lietuvos menininkų kūryba, lavins bendravimo įgūdžius. Galės džiaugtis savo pasiekimais meninėje kūrybinėje aplinkoje.


 

Teatras 4b kl.  (mokytoja G.Kairienė)

KMU Teatro studijos 4b klasės mokiniai kviečiami pažinti stebuklingą teatro pasaulį, kuriame bendrauja, žaidžia, vaidina, improvizuoja, tęsia pradėtus darbus ir kuria naujus. Kurkime, svajokime, žaiskime kartu. 


 
Muzika 3c, 4c (mokytoja L. Grybauskienė), 2d (mokytoja O.Turauskienė)

Kryptingas meninis (muzikinis) ugdymas pradedamas pirmoje klasėje. Šios veiklos tikslas – lavinti muzikinę (melodinę, harmoninę, ritminę) klausą, atmintį, intonaciją, plėtoti individualaus ir kolektyvinio muzikavimo saviraiškos galimybes, bendravimo kompetencijos.

Čia be jokios atrankos visi mokiniai dalyvauja meninėje - muzikinėje veikloje. Didžiausias dėmesys yra skiriamas dainavimui, muzikavimui įvairiais ritminiais instrumentais bei grojimui išilginėmis fleitomis. Mokiniai noriai koncertuoja įvairiuose mokyklos renginiuose, klasės šventėse kryptingo meninio ugdymo veiklos pristatymuose.


Šokiai 2c, 3b, 4a (mokytoja R.Levencova)

Kryptingas meninis ugdymas (šokis) 1-4 klasėse. Šokis - tai veiksminga priemonė įtraukti moksleivius į mokymosi procesą, gerinti jų pasiekimus bei tenkinti prigimtinį poreikį judėti. Kartu su kitomis meno šakomis, šokis padeda mokiniams išsiugdyti svarbiausius gebėjimus: kūrybiškumą, gebėjimą kelti bei spręsti problemas, gebėjimą bendrauti. Mokiniai noriai dalyvauja įvairiuose mokyklos renginiuose ir kryptingos meninio ugdymo veiklos pristatyme.

 


Linijiniai šokiai 3-8 kl. (R. Levencova)

Linijiniai šokiai - tai puiki laisvalaikio praleidimo, sveikatingumo ir saviraiškos priemonė. Socialinių linijinių šokių programa yra skirta kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo amžiaus, ūgio, svorio ar gebėjimų. Tai šokiai, kurių pagrindinis išskirtinumas - šokimas linijose po vieną. Nereikalaujantys partnerio bei tinkami šokti tiek mergaitėms, tiek berniukams. Tai paprasčiausias būdas pradėti šokti!


 Keramikos paslaptys 2-7 kl. (mokytoja D. Ložytė)

Būrelio  veikla  prasidėjo 2000 rugsėji.  Dvi grupės  vienija  36 narius (pradedant  antrokais ir iki bebaigiančiųjų). Užsiėmimai vyksta po pamokų. Veiklos  programa  tęstinė, nes dalis  būrelio narių nuolat keičiasi.

Būrelio  veikla  padeda  vaikams  atsiskleisti kaip  asmenybėms, o  jį supantis  pasaulis  atsispindi jo kūriniuose. Taip lavėja vaiko  vaizdinės  išraiškos  įgūdžiai, ugdosi  gebėjimas  įvairiomis plastinės išraiškos  priemonėmis  išreikšti  savo  sumanymus.

Užsiėmimų  metu  vaikai  supažindinami su profesionaliu menu,visomis  jo kryptimis, rūšimis, laikotarpiais, tautodaile. Teorijos pateikimas derinamas  su praktinėmis užduotimis- pradedant paprastomis  užduotimis iki sudėtingų,  nuo laisvų  formų  prie taisyklingų, nuo  fantastinių iki realių,  konkrečių kūrinių .

Su savo kūryba moksleiviai dalyvauja parodinėje veikloje mokykloje, bei atstovauja  ją  mieste, ir  respublikoje.

 


Choras "Bangelė" 1-4 kl. (mokytoja L. Grybauskienė)

Choras “Bangelė" gausiausias Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos meninis kolektyvas.  Šiam chorui vadovauja mokytoja Ligita Grybauskienė, akompanuoja - Saulius Šiaučiulis. Dainuodamos chore mergaitės turi galimybę lavinti klausą, vokalinius įgūdžius, plėsti balso diapazoną bei ugdyti muzikinį skonį, emocionalumą, laisvumą. Jaunučių choras „Bangelė“ aktyviai dalyvauja įvairiuose mokyklos renginiuose, respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, dainų šventėse, kur esame vertinami ir giriami už puikų balsų derinimą bei vokalą.

Choras “Bangelė” Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje – konkurse „Mes Lietuvos vaikai“ (2004 m., 2008 m., 2011m., 2016m.) laimėjo I ir II laipsnio diplomus, 2006 m. dalyvavo Klaipėdos krašto vaikų ir jaunimo dainų šventėje - „Pavasario balsai“, Lietuvos dainų šventėje „Būties ratu“ (2007 m.), Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventėje  „Amžių sutartinė“ (2009 m.)., Moksleivių Dainų šventėse „Mes -laisvės vaikai" (2005m.) „Mūsų vardas - Lietuva“ (2012m.), „Tu mums viena" (2016m.), respublikiniame moksleivių chorų festivalyje „Dainų mozaika“ Vilniuje Šv. Kotrynos bažnyčioje bei nuo 2012 m. dalyvauja Vakarų Lietuvos krašto Dainų šventėse Klaipėdoje.


Pradinių klasių vokalinis instrumentinis ansamblis "Šypsenėlė" ir vyresniųjų klasių vokalinis instrumentinis (gitarų) ansamblis (mokytoja O.Turauskienė)

Šiuose būreliuose mokiniai mokosi groti gitara, dainuoja, muzikuoja. Ugdomas vaikų kūrybiškumas, skatinama saviraiška. Mokiniai dalyvauja įvairiuose mokyklos, miesto renginiuose.


Šokių būrelis „Siekis" (mokytoja R.Levencova)

Šokių kolektyvą  „Siekis“ lanko pradinių klasių mokiniai. Jie noriai šoka visuose mokyklos renginiuose, įvairiuose miesto šventėse, festivaliuose, konkursuose.  Ne kartą buvo įvertinti ir pripažinti festivaliuose ir konkursuose kaip geriausi ir talentingiausi. Mokiniai kaupia ir plėtoja kūrybinę, estetinė ir kultūrinę patirtį bendraudami ir išreikšdami save ir savo sumanymus šokio raiškos priemonėmis.  Vaikai skatinami domėtis šokiu, įgyjama naujos šokio patirties, bei patenkinamas prigimtinis poreikis judėti.


„Augu skaitydamas“ 2-3 kl. (mokytoja D.Būdvytienė)

Skaitymas – štai geriausias mokymasis. Sekti didžio žmogaus mintis – visų įdomiausias mokslas. (A. Puškinas)

Raiškaus skaitymo būrelis „Augu skaitydamas“ yra skirtas 1-2 klasių, gerai skaitantiems, mokiniams.

Būrelyje vaikai mokysis raiškiai kalbėti, skaityti, intonuoti. Skaitydami naudos įvairias skaitymo technikas. Mokysis suvokti girdimą ar paties skaitomą tekstą ir ugdys savas raiškos galimybes.

Mokysis puikiai jaustis scenoje, pristatys save ir kitus.


 Jaunųjų matematikų klubas 5-8 kl. (mokytoja V.Žvinklienė)

„Jaunųjų matematikų klubas“ vyksta trečiadieniais 14.20. Į šį klubą kviečiami 5-8 klasių mokiniai, kuriems labai gerai sekasi matematika, nes čia mokiniai turės galimybę labiau tobulinti, susisteminti matematikos mokėjimą ir įgūdžius, ugdyti savarankišką veiklą ir atkaklumą įgyvendinant kliūtis.

Išmoks spręsti sudėtingesnius loginius uždavinius ir testus, formuos brėžimo įgūdžius, iškels problemą ir ją išspręs, plės akiratį.

Taip pat mokiniai bus ruošiami matematikos konkursams ir olimpiadoms.

 


"Drąsūs, stiprūs, vikrūs" 1-4 kl. (mokytoja K. Girskis)

Šis neformaliojo užsiėmimo būrelis, padeda visapusiškai lavintis fiziškai, stiprinti sveikatą, ugdo mokinių moralines ir valios savybes, kolektyviškumą, kryptingą tikslo siekimą, ryžtingumą, savitvardą, drausmingumą, taip pat fizines savybes: greitumą, vikrumą, ištvermę, šoklumą, jėgą. Mokykla turi gerą materialinę bazę užsiėmimams vesti, daug mokinių noriai lanko   užsiėmimus.

Mokiniai ugdo sąmoningą požiūrį į kūno kultūrą, gerina savo fizinį pasiruošimą, stiprina sveikatą, lavina vikrumą, ruošiasi ginti mokyklos garbę „Mero taurės“ varžybose. Klaipėdos miesto „Mero taurės“ moksleivių žaidynėse 2012/2013 mokslo metais iškovojo aukštą VII vietą.
Sportiniai žaidimai 5-8 kl. (mokytoja L.Kulvietytė)
Judrieji ir sportiniai žaidimai - svarbi mokinių fizinio ugdymo, sveikatos stiprinimo bei asmenybės formavimo priemonė. Tai pirmoji sportinių žaidimų pakopa. Kūno kultūros programoje didelis dėmesys kreipiamas į moksleivių fizinių ypatybių ugdymą, fizinio krūvio didinimą. Šiuos uždavinius padeda įvykdyti žaidimai, kurie pagyvina užsiėmimus ir sudomina mokinius.

Žaidimai atlieka daugybę funkcijų: biologinę, judėjimo, intelektinę, estetinę, dorovinę, socialinę. Judrieji žaidimai padeda lengviau atlikti įvairius pratimus, sukelia teigiamas emocijas, sudaro geras galimybes patrauklia forma lavinti vaikų judėjimo įgūdžius, kūrybiškai taikyti juos įvairiose žaidimo situacijose. Žaidimai ugdo vaiko iniciatyvą, savarankiškumą, padeda geriau suvokti jį supantį pasaulį. Vaikai išmoksta sutartinai veikti didelėje žaidėjų grupėje, paklusti žaidimo taisyklėms, įpranta veikti greitai ir tiksliai, sekti vadovo signalus. Vaikai mokosi gyventi kolektyve draugiškai.

Aktyvi ir geranoriška veikla žaidimo metu efektyviai aktyvina funkcinę organų ir jų sistemų veiklą, stimuliuoja organizmo augimą. Taip stiprinama sveikata. Žaidimų įvairovė sudaro visas galimybes parinkti juos kiekvienam pagal fizinį pajėgumą, turimą patirtį ir žaidimo sąlygas.


Krepšinis 7-8 kl. (mokytoja L. Kulvietytė)

Krepšinio būrelis teikia daug progų ugdytis doro, sąžiningo rungtyniavimo bei varžymosi, savitvardos, bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius, tuo pačiu stiprina sveikatą, puoselėja fizines galias.

Krepšinis – viena iš fizinio auklėjimo priemonių. Šio sportinio žaidimo bruožai yra: judesių įvairumas ir gausumas, kompleksinis poveikis organizmo funkcijoms ir judesių kokybei, varžybinė veikla, žaidimo emocionalumas, žaidimo paprastumas bei neribotos tobulėjimo galimybės.

Žaidžiant krepšinį, lavėja pagrindinės fizinės savybės: greitumas, vikrumas, jėga, ištvermė, šoklumas, startinis greitis ir t.t.

Krepšinio išskirtinis pranašumas yra tai, kad žaidėjas pats reguliuoja savo judėjimo aktyvumą, o žaidžiant nuolat keičiasi fizinio krūvio pobūdis: po aktyvios veiklos esti poilsio pertraukėlės ir  t.t. Tai leidžia atlikti gana didelį darbą nepervarginant organizmo. Žaidžiant krepšinį, atliekami įvairūs judesiai įtraukiantys į darbą daug raumenų grupių, aktyvina kraujo apytakos ir kvėpavimo pratimų struktūrą.

Šis žaidimas mokiniams skatina teigiamas emocijas, leidžia būti komandoje, o t.y. priklausyti grupei. Tinkamai organizuojant krepšinio užsiėmimus galima ugdyti ne tik anksčiau išvardintus bruožus, bet ir humanistines vertybes, kurios šiandieninėje visuomenėje yra labai svarbios ir aktualios.

Mokyklos bendruomenė turi labai gerą sporto salę, atitinkančią visus higienos reikalavimus, o taip pat ir sportinį inventorių, kuris leidžia vesti krepšinio treniruotes.


 "Gamtukai" 2a kl. (mokytoja B.Zubrickienė)

"Gamtukai" – tai susirinkę į būrį gamtos mylėtojai. Jie stebi pasaulį, domisi jo paslaptimis, atranda žmogaus ir gamtos sąsajas. Ugdytiniai dalyvauja šalies gamtamokslinėse konferencijose. Jose pateikia savo atliktų bandymų, ieškojimų pastebėjimus, išvadas.

Šiais mokslo metais jaunieji tyrinėtojai vykdys Lietuvis Pajūrio fenologinius stebėjimus ir dalyvaus projekte "Medžio gyvenimas".


Video studija 5-8 kl. (mokytoja L.Kulvietytė)

Video kūrimo ir montavimo mokymai skirti, kurie nori suprasti pagrindines OpenShot Video Editor funkcijas, filmuoti, montuoti, įgarsinti ir apipavidalinti video medžiagą, paruošti titrus.


 "Kelionė į kompiuterių šalį" (3-4 kl.) ir Kompiuterinė grafika (5-8 kl) (mokytoja G.Ruškienė)

Jaunas žmogus nebeįsivaizduoja savo gyvenimo be šiuolaikinių technologijų. O kad jomis mokiniai mokėtų naudotis saugiai, prasmingai ir atsakingai, yra kviečiami savo žinias praplėsti  informacinių technogijų būreliuose: "Kelionė į kompiuterių šalį" (3-4 kl), "Kompiuterinė grafika" (5-8 kl.).

Šie užsiėmimai skirti visiems, kurie nori išmokti kurti kompiuterinius atvirukus, pristatymus, kompiuterinius žaidimus, sumaketuoti leidinius, skrajutes.

Vaikai, dirbdami įvairiomis kompiuterinėmis programomis, ugdo savo kūrybiškumą, laviną vaizduotę, atmintį, loginį mąstymą. 


Tarptautiniai Erasmus+ projektai 5-8 kl. (mokytoja V.Kerdokienė)

Dalyvavimas Erasmus+ tarptautiniuose projektuose suteikia galimybę paįvairinti mokomąjį procesą, skatinant mokinius mąstyti ir reikšti nuomonę aktualiomis temomis.Bendravimas su mokiniais iš įvairių Europos šalių yra puiki galimybė anglų kalbos vartojimo įgūdžiams gerinti.

Mokiniai vyksta į mokymo vizitus projektų partnerių šalyse.

Tarptautinis Erasmus+ projektas „Paaugliai prieš patyčias“

Projekto dalyviai – Lietuvos, Lenkijos, Vengrijos, Italijos, Turkijos mokyklų   mokiniai.

Dalyvaujančių šalių mokiniai bendradarbiaus, kad sukurtų tarptautinį prevencinį filmą, kuris bus jų indėlis į kovą su priekabiavimu ir diskriminacija. Filmą kurs projekte dalyvaujantys moksleiviai.

Tarptautinis Erasmus+ projektas “5 geros savijautos būdai-sveikos gyvenimo pusiausvyros užtikrinimas

Projekto dalyviai – Italijos, Jungtinės Karalystės, Vengrijos, Ispanijos, Rumunijos ir Lietuvos mokyklų mokiniai

Projektas skirtas penkiems mokinių fizinės ir emocinės  gerovės būdams įtvirtinti.

Penki mokinių geros savijautos būdai yra šie:

Ryšys su žmonėmis, dalijimasis, fizinis aktyvumas, buvimas dėmesingais, mokymasis visą gyvenimą

5 geros savijautos būdai-sveikos gyvenimo pusiausvyros užtikrinimas. Šis projektas padeda stiprinti dalyvaujančių mokyklų  bendruomenių narių įtrauktį per meną ir estetiką, sportą ir kulinariją, meilę gamtai ir atvirą bei draugišką bendravimą.

Tarptautinis Erasmus+ projektas STRIVE( „Tarpkultūrinių vertybių kūrimo strategijos švietimo srityje”)

Projekto dalyviai- Maltos, Slovėnijos, Turkijos ir Lietuvos mokyklų mokytojai ir mokiniai

Projekte dalyvaujančių šalių mokiniai, padedami mokytojų,  siekia padėti mokyklinio amžiaus vaikams migrantams integruotis, dalijasi  gerąja patirtimi  šioje srityje ir taip mokosi vieni iš kitų.Aktyvi tarptautinių projektų veikla augina pasaulietiškai mąstančius mokinius, stiprina tarptautiškumą. Tarptautiškumas yra svarbus švietimo ateičiai, nes tarpkultūrė kompetencija reikšminga konkurencingo XXI a. piliečio kompetencijų dalis. Poveikis ir nauda kiekvienam, siekiančiam pokyčių!


Atnaujinta 2020 09 20

 

 

 

 

 

Hits: 13770

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.